នៅ​​ក្នុង​​ពិភព​​គុណ​​បាន​​លឺមាន​​ពាក្ស​​ដំណាល់​​ត​​គ្នា​​ថា​ ​មាន​​កំណប់​​មហា​​សាលដ៏​សន្ធឹក​សន្ធាប់​​​បាន​​បន្សល់​ដោយ​​​ស្តេច​​​អង្គ​​​មុន​​​ហើយ​​​មិន​​​ទាន់​​​មាន​​​នរណា​​​ម្នាក់​​​រ​ក​​​ឃើញ​​​ឡើយ​​។​ ដូច​​នេះ​​​ហើយ​​​ អ្នក​​​ក្លាហា​ន​​ទាំង​​​អស់​​​ ​នាំ​​​គ្នា​​​​ចូល​​​​រួ​ម​​​​ស្វែង​​​​រក​​​កំ​​​ណប់​​​នោះ​​ដើម្បី​​​ទទួល​​បាន​​រ​ង្វាន់​​​សន្ធឹក​​សន្ធាប់​​​និង​​​​អស្ចារ្យ​​ជា​ច្រើន​។​​

I.រយៈពេល៖

ចាប់ផ្តើុមពី ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧។

II. ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

  • អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​មាន​ “Unidentified treasure Map”​ (អាច​ទទួល​បាន​ពី​ការ​បើក​ Mysterious chest​)​និង ​”Treasure compass”​នៅក្នុង Imperial Street.
  • ពេលបានវត្ថុទាំងពីរហើយ right-click ទៅលើ “Unidentified treasure map” នឹងបង្កើតបាន​ជា​”Treasure Map”​មួយ។
  • ផែនទីកំណប់មានបួនយ៉ាង៖ Wudang treasure map, Emei treasure map, Shaolin treasure map និង Liang Shan Po treasure map។
  • ពេលបានផែនទីហើយ អ្នកកម្សាន្តត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងនៃផែនទីដែលបានកំណត់ដើម្បី​ជីក​យក​កំណប់។

III​. ទីតាំជីកកំណប់:

  1. Wudang treasure map: Wudang[250/194]
  2. Emei treasure map: Emei [188/199]
  3. Shaolin treasure map: Shaolin [167/209]
  4. Liang Shan Po​​ treasure map: Liang Shan Po[178/175]

IV.កំណប់

1.Wudang treasure map: ពេលជីកនឹងទទួលបាន 10 Gold នឹងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមខាងក្រោម៖

No Reward Duration
1 10 Gold
2 100 Gold
3 Small Ginseng Fruit 15
4 Merit Badge 15
5 Soul Returning Pill
6 Fantasy Star Ticket 15
7 Original Arura Rock Lv 6
8 Greenwood Wickmist 15

 

2. Emei treasure map: ពេលជីកនឹងទទួលបាន20Gold និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមខាងក្រោម៖

No Reward Duration
1 20 Gold
2 200 Gold
3 Small Ginseng Fruit 15
4 Merit Badge 15
5 Soul Returning Pill
6 Fantasy Star Ticket 15
7 Original Arura Rock Lv 6
8 Greenwood Wickmist 15
9 Emperor Secret Edict  15
10 H.S Pearl

 

3. Shaolin treasure map: ពេលជីកនឹងទទួលបាន50 Gold និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមខាងក្រោម៖

No Reward Duration
1 50 Gold
2 500 Gold
3 Big Ginseng Fruit 15
4 Large Merit Badge 15
5 Soul Returning Pill
6 Fantasy Star Ticket 15
7 Original Arura Rock Lv 7
8 Greenwood Wickmist 15
9 Emperor Secret Edict  15
10 Goldish Handkerchief  15
11 H.S Pearl
12 H.S Stone
13 Little Flower Rabbit  30

 

4. Liang Shan Po treasure map: ពេលជីកនឹងទទួលបាន100 Gold និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមខាក្រោម៖

No Reward Duration
1 100 Gold
2 1000 Gold
3 Big Ginseng Fruit 15
4 Large Merit Badge 15
5 Soul Returning Pill
6 Fantasy Star Ticket 15
7 Original Arura Rock Lv 7
8 Greenwood Wickmist 15
9 Emperor Secret Edict  15
10 Goldish Handkerchief  15
11 H.S Pearl
12 H.S Stone
13 H.S Seal
14 Little Flower Rabbit  30
15 Easter Dragon Pearl