ក្នុង​ឱ​កាស​​បុណ្យ​​សែន​​ឆេង​​ម៉េង​ពេល​​តួអង្គ​​ធ្វើការ​​សំពះ​​ព្រះ​​បក្ស​​សៅលិញ​​ហើយ​យក​​ចង្កឹះ​ទៅ​ប្តូរ​នឹង​ទទួល​​បាន​​ហិប​​អាថ៍​​កំបាំង​​មួយ​​ដែល​​ប្រកប​​ដោយ​​Item ​​ឡូយៗ​ ​នឹង​អស្ចារ្យ​ ​ជា​ច្រើន​។ ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ​មាន​​ដំណើរ​​ការ​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖​​

  1. របៀបចូលរួម

    • មួយថ្ងៃអាចសំពះព្រះបាន៣ដង។រយៈពេលមួយម៉ោងមួយដង។
    • អ្នកចូលរួមត្រូវមានកម្រិត៧០ឡើងទៅនិង ចូលបក្សរួច។
  2. ទីកន្លែងនិងដំណើរការ

តួអង្គនីមួយៗត្រូវទៅកាន់បក្សលីញនៅទីតាំង​ (199/199)​ហើយ​ធ្វើ​ការ​សំពះ​(Pray)​អោយ​បាន​ចំនួន​បី​ដង​ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ចង្កឹះ​​សំណាង​(God Word)​ មួយ ។ហើយ​អ្នក​យក​ចង្កឹះ​នោះ​ទៅ​ឲ្យ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ព្រះនាម Master Xuan Zhe(192/202) ដើម្បី​បក​ស្រាយ​ចង្កឹះ​របស់​អ្នក​ពេល​នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​Mysterious Chest មួយ។

3. ការបើកMysterious Chest

ពេលបើកំMysterious Chestអ្នកនឹងទទួលបាន Exp: Lv x Lv x 100 ព្រមទាំងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមខាងក្រោម៖

លរ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Regen Bag
2 Gaia Bag
3 Flower Jade Bag
4 ShenNong Secret
5 God Artison Secret
6 Meteorite Shards
7 Meteorite Iron
8 God Weapon Secret Lv.80
9 God Armor Secret Lv.80
10 Unidentified treasure map

*បញ្ជាក់ៈ ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​Holy Ice ​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​ នឹង​ទទួល​បាន ​ហិងអាថ៍កំបាំង ​ព្រម​ទាំង​កាដូ​បន្ថែមមួយទៀត។​