នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​១៤ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២​០១៧ ​សេវាកម្ម​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវទេព​នឹង​ធ្វើការ​ upadated ​ទៅ​Version ​8.3។​ ក្នុង​នោះ​យើង​មាន​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​សំរាប់​អ្នក​កម្សា​ន្ត​ទាំង​ឡាយ។ ​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី​នេះ​ អ្នកកម្សាន្តអាច​ទទួល​បាន ​Items​ពិ​សេសៗ​​ជា​​ច្រើន ​​ក៏​​ដូច​​ជួយ​​បន្ថែ​ម​ឥទ្ធិពល​​ដល់​​តួអង្គ​​ផង​​ដែរ​។​ ព្រឹត្តិការណ៍​​ទាំង​នោះ​​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម៖​ ​​​​​​​