ដើម្បី​ចូល​បក្ស​ឈួយយាន បាន​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ ហើយ​បក្ស​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​តែ​តួអង្គ​ស្រី​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ចូល​បាន។

របៀប​ចូល​បក្ស​

ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប NPC School Transporter ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា ChuiYan

បន្ទាប់​មក​​អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ជា​មួយ​មេបក្ស​ឈួយយាន Chai Huang Er ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ 196/170 បន្ទាប់​មក​​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា I would like to join Cui Yan sect ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​សុំ​ចូល​បក្ស

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​សន្ទនា​ជាមួយ​មេបក្ស​ហើយ​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ Zhou Zi Wen ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​Chui Yan 190/169

បន្ទាប់​មក​ទៀត​​​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាច់មែកឈើមួួយពីPeach Treeដែលស្ថិតខាងក្រៅបក្ស ឈួយយាន 182/177​


ក្រោយពីទទួលបាន Peach Branch, អ្នកត្រូវត្រលប់ទៅជួប Zhou Zi Wen ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​Chui Yan 190/169 វិញ។

ហើយZhou Zi Wen តម្រូវអោយអ្នកទៅជួប Hu Man Chen ដែលមានទីតាំស្ថិតនៅChui Yan 196/174។

Hu Man Chen អោយអ្នកនាំកូនកញ្ជ្រោង little Mink ដើរលេងនៅជុំវិញបក្ស។

បន្ទាប់មក មកជួប Hu Man Chen វិញ ហើយនាងអោយអ្នកទៅជួបមេបក្សឈួយយាន Chai Huang Er ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ 196/170ហើយជ្រើសយកពាក្សI would like to Join Cui Yan អ្នកនឹងបានចូលបក្សនោះ។

ដើម្បីបានចូលបក្សឈួយយានផ្លិត អ្នកត្រូវទៅជួបNPC ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Zhou Zi Wen [190/169]បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Apprentice pays homage to master ហើយ​សាខា​​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​បង្កើន AGI ដើម្បី​​បង្កើន​​កំលាំង​ធាតុ​ដល់​តួអង្គ។

បន្ទាប់​ពី​មេបក្សសាខា​នឹង​ប្រគល់​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​​និឹងសព្វាវុធប្រចាំ​បក្ស​ឱ្យ​ទៅ​អ្នក​