ព្រឹត្តិការណ៍កាដូ Recharge ពិសេសនេះ គឺមានតែសម្រាប់នគរថ្មីនេះតែប៉ុណ្ណោះ ដោយអ្នកកម្សាន្តគ្រាន់តែធ្វើការ transfer Sabay coin ចំនួន ៤០០ Sabay coin ឡើងទៅទៅជា JPoint នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន New world gift មួួយពីសេវាកម្សាន្តនិស្ស៍យស្នេហ៍ដាវទេព។

I. រយះពេល

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ 23:59
  • New World Gift មានសុពលភាពរយៈពេល៦ខែរាប់ចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចូល។

II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍

  • អ្នកកម្សាន្តត្រូវធ្វើការផ្ទេរ Sabay Coin ទៅជា JPoint ម្តងចំនួន ៤០០ Sabay Coin ឡើងទៅ (Recharge ម្តង ៤០០ JP)
  • ក្រោយពីធ្វើការផ្ទេររួចរាល់ អ្នកកម្សាន្តអាចទៅបើកកាដូនេះបានពី NPC Prize Officer ដោយជ្រើសយកពាក្យថា Redeem New world first recharge gift
  • តួអង្គនីមួយអាចទទួលបាន New world gift តែម្តងគត់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ
  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ពី New world gift បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ ២៩, ៣៩, ៤៩, ៥៩, ៦៩, ៧៩, ៨៩ និង ៩៩

III. រង្វាន់

Level Item Duration (Days)
Gift Level 29 Cute Panda 60
Gift Level 39 Zhu Luo Plate★ 60
Gift Level 49 Sky Instrument Shard x 100
Gift Level 59 Sky Instrument Shard x 200
Gift Level 69 Laifu (Moon) x 100
Gift Level 79 Laifu (Moon) x 200
Gift Level 85 Brilliant rise/ Glory rise 60
Gift Level 89 White sheep Xiao Mie 60
Gift Level 95 Xiao Yao Gourd 60
Gift Level 99 Xiao You Sword  Forever

 

បញ្ចាក់៖

  • ក្រោយពីអ្នកកម្សាន្តធ្វើការបើកកាដូរួចហើយ បើសិនជាអ្នកកម្សាន្តធ្វើការ recharge ៤០០ JP ជាលើកទី២ អ្នកកម្សាន្តមិនអាចទទួលកាដូជាលើកទី ២ នោះទេ។ គណនីមួយអាចទទួលបានកាដូតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះសំរាប់តែនគរថ្មីប៉ុណ្ណោះ។