នៅ​ក្នុង​កំ​ឡុង​ពេល​ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ បាន​ធ្វើ​ការ​​បើក​ហាង​ថ្មី​មួួយ​ឈ្មោះ​ថា ​”Dead​ Festival​ Shop​”  អ្នក​​កម្សាន្ត​អាច​ធ្វើ​ការ​សន្សំ​នូវ ​Dead Festival Sacrifice ​ដើម្បីប្តូរ​យក ​Item​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន ​ដំ​ណើរ​​​​ព្រឹ​ត្តិ​​ការ​ណ៍​​មាន​ដូច​​​ខាង​​​ក្រោម​៖​

I. រយៈពេល

  • ព្រឹ​ត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃទី​០៤​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ហើយ​និង​បញ្ចប់​ទៅ​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១៦​

II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖

  • តួអង្គអាចទទួលបានDead Festival Sacrifice ពីការបើកSpirit Box។
  • ក្រោយពេលធ្វើការសន្សំ Dead Festival Sacrifice បានគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវការ តួអង្គ​អាចទៅជូបNPC: The Dead Festival Ambassador ​នៅ​ក្នុ​ង​​BianJin​g​​[187/173]​​​

  • ពេលជួបនឹងNPC , តួអង្គអាចចូលទៅក្នុងហាងដើម្បីយកDead Festival Sacrifice ប្តូរយករង្វាន់

 

III. តារាងរង្វាន់៖

  • តួអង្គអាចប្រើប្រាស់Dead Festival Sacrifice ប្តូរយករង្វាន់តាមតារាងខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ ចំនួនDFS កាលបរិច្ឆទ
1 Merit Badge 5  7
2 Fight Soul 10  7
3 Large Merit Badge 15  7
4 Glory Merit Badge 30  7
5 Original Aura Rock Lv.7 80 7
6 Flower Box [H Lv.2] 200 7
7 Flower Box [C Lv.2] 200 7
8 Meteoric Soul 500 7
9 Meteoric Rune 600 7
10 Flower Box [H Lv.3] 1000 7
11 Flower Box [C Lv.3] 1000 7