ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតំរូវការរបស់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនឹងធ្វើ​ការ​បង្រួម​នគរ​ Phnom និង​ Tang ​នៅថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016​​​។​​បន្ទាប់ពីការបង្រួមនគរ អ្នក​​​​កម្សាន្ត​​​ក្នុង​​​នគរ​​​ទាំង​​​អស់​​​​អាច​​​​ធ្វើ​​ការ​​ log ចូល​​កម្សាន្ត​​ជា​​ធម្មតា​។

 

បន្ទាប់ពីធ្វើការបង្រួមរួច

 • តួអង្គដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា
  ប្រសិន​​បើ​មានតួអង្គពីរដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា System និង​ធ្វើ​ការ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​តួអង្គ​មួយ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សញ្ញា​ពិសេស​ទៅ​ អោយ​តួអង្គ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​តួ​អង្គ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​។​ការ​ដូរ​ ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​និង​ធ្វើ​ទៅ​លើ​តួអង្គ​ដែល​មាន​ កម្រិត​, Reputation , Merit Military point បទ​ពិសោធន៍​តិច​ជាង​។ប្រសិន​បើ នគរ Phnom មានតួអង្គឈ្មោះ​ “Swordman”ដែលមានកម្រិត ៨០ និងនគរ Tang ​ក៏មានតួអង្គឈ្មោះ​ “Swordman” ​តែ​មាន​កម្រិត ៥៧។នោះក្រោយពេលដែល Combine ហើយតួអង្គ “Swordman”ដែលមានកម្រិត ៥៧ និងត្រូវបាន System ប្តូរ​ឈ្មោះ ​ថ្មី ឩទាហរណ៍“Swordman#”។
 • Guild ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា
  ចំពោះGuild ដែលមានឈ្មោះដួចគ្នា System និង​ធ្វើ​ការ​ដូរ​ឈ្មោះ​រឺ​ក៏​បន្ថែម​សញ្ញា​ពិសេស​ទៅ​អោយ​Guild មួយក្នុងចំណោម​ Guild ដែលមាន ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​។​ហើយ​ការ​ដូរ​ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើ Guild ដែលមាន Rank , Popularity , Guild Level តិចជាង Guild មួយទៀត។
 • សង្គ្រាមដណ្តើមទីក្រុង City war
  ក្រោយពេល បង្រួម ហើយមិនមាន Guild ណាជាម្ចាស់ក្រុងទេ។
 • Account ដែលមានតួអង្គ លើសពី៣ឡើងទៅមិនអាចបង្កើតតួអង្គថ្មីទៀតបានទេ។
 • ចំពោះ​​អ្នក​​ដែល​​មាន​​តួ​អង្គ​​លើស​ពី​​៣​និង​​មាន​​ Function ថ្មី​​សម្រាប់​​ធ្វើ​​ការ​​ជ្រើស​​រើស​​តួ​អង្គ​​របស់​​ខ្លួន​​ដូច​​រូប​​ខាង​​ក្រោមៈ​​

បញ្ហាមួយចំនួនក្រោយពេលបង្រួមនគរ

 • មានតួអង្គមួយចំនួនតូចអាចបាត់បង់នូវ​​Friend​