នៅក្នុង version 7.12 សេវាកម្មនិស្ស័យសេ្នហ៍ដាវទេពបាននាំមកនៅ Event សប្បាយៗដែលក្នុងនោះក៏មាននៅ Activity ចាស់មួយដែលមានឈ្មោះថា Hidden Sword ​ដែលពេលនេះយើងបន្ថែមឈុតថ្មីនៅក្នុង Hidden Sword Activity នេះ។ ចង់ដឺងថាមានអ្វីថ្មីខ្លះសូមចូលទៅ Link ខាងក្រោម :

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ​រួម​មាន​៖