ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរង់ចាំរបស់អ្នកកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនៅក្នុងនគរGuild War។ ទីបំផុតរង្វាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍ អធិរាជនគរ Guild War ទាំង ៥០ក៏បានមកដល់។ ការបើករង្វាន់នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៩  ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ។​ ខាងក្រោមនេះជាតារាងឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង៥០។

I.រយះពេល

  • ការបើករង្វាន់នឹង ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

II.ដើម្បីធ្វើការបើករង្វាន់៖

  • តួអង្គត្រូវធ្វើដំណើរទៅជួបNPC: Prize Officer នៅក្នុងក្រុងBianjing [187/173]។

  •  ពេលជួបនឹងNPC , អ្នកមានឈ្មោះក្នុងតារានឹងអាចបើកយករង្វាន់បាន។

 

III.តារាឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់៖

ចំណាត់ថ្នាក់ Hero Name
លេខ​1 Audi_alex_JoJo
លេខ​2 Ly_MinG_Hoo
លេខ​3 Emperial_PRINCE
លេខ​4 DsK_TCC
លេខ​5 RedHands
លេខ​6 GoD_Killer
លេខ​7 Sasori
លេខ​8 Jerry.
លេខ​9 DyNo_AiNo
លេខ​10 Lau_Fan_Yue
លេខ​11 Dave_Tep
លេខ​12 Aragorn
លេខ​13 SurbLue
លេខ​14 JetLaor_KroKlun
លេខ​15 penavico
លេខ​16 KoMaRa_KM
លេខ​17 Svan.Ngeang
លេខ​18 cc_Rabbit
លេខ​19 Eclips.Boyz
លេខ​20 Monk.Stev
លេខ​21 B_O_R_A
លេខ​22 Crystal_Angel
លេខ​23 Nicky_Boy
លេខ​24 Queen_Honey
លេខ​25 Bay_Cha_Yummy
លេខ​26 JiTaSM
លេខ​27 never_cry
លេខ​28 PINK_SM
លេខ​29 DonJiTocH
លេខ​30 KingSoft
លេខ​31 ZeRoo_HeRoo
លេខ​32 PinG_PonG168
លេខ​33 Mao_Kly
លេខ​34 Ah_SoM_KiS
លេខ​35 FeiLoner
លេខ​36 Mexico
លេខ​37 KM_UNITED
លេខ​38 Monthly_KM
លេខ​39 _Chucky_
លេខ​40 Mrs_SoungEr
លេខ​41 NineTy_Nine
លេខ​42 albert.einstein
លេខ​43 NU_SKIN
លេខ​44 Srey_Chnas
លេខ​45 E.S.SongSaMe
លេខ​46 Lee_Mana
លេខ​47 GuildWar_II
លេខ​48 Evil_EV71
លេខ​49 The_One
លេខ​50 Ah_Zhak

III.រង្វាន់

Ranking Reward 1 Reward 2​
1-3 Zhu Luo Plate★★ (60 days) White Lotus (Permanent)
4-50 Zhu Luo Plate★★ (60 days)