ឆ្លងកាត់ការទន្ទឹមរង់ចាំពីសំណាក់អ្នកលេងនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពទាំងអស់  ទីបំផុតរង្វាន់អ្នកក្លាហាននគរGuild War វគ្គ២ ក៏បានមកដល់។ រង្វាន់នេះនឹង​ចាប់ផ្តើមធ្វើការ ផ្តល់ជូននៅថ្ងៃទី ២៩​ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងឈ្នោះអ្នកអាចបើកយករង្វាន់Hero Treasure Chest​ Reward​ Lv. 85 & Lv. 90៖

 

 

I. រយះពេល

  • ការបើករង្វាន់ចាប់ផ្តើមពីនៅថ្ងៃទី២៩​ ខែមេសា ​​ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៦​ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ។

II.ដើម្បីធ្វើការបើករង្វាន់៖

  • តួអង្គត្រូវធ្វើដំណើរទៅជួបNPC: Prize Officer នៅក្នុងក្រុងBianjing [187/173]។

  •  ពេលជួបនឹងNPC , អ្នកមានឈ្មោះក្នុងតារានឹងអាចបើកយករង្វាន់បាន។


III. តារាងឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់Hero Treasure Chest៖

VI. រង្វាន់៖

Hero Treasure Chest (Lv.85)
Reward Amount
Lai Fu Moon 400
Song or Liao Tally (General)  1
Hero Treasure Chest Lv.90  1
Hero Treasure Chest (Lv.90)
Reward Amount
Glory Merit bag  2
Blossom Mooncake  2
Song or Liao Tally (Marshal)  1