ទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានកន្លងផុង​ក្តី ប៉ុន្តែភាពរីករាយមិនបានសាបរលត់នៅក្នុងពិភពគុណឡើយ អ្នកក្លានហានទាំងអស់នៅតែបន្តធ្វើពីធីជប់លៀងអបអរឆ្នាំថ្មី។  ព្រឹត្តិការណ៍ជប់លៀងឆ្នាំថ្មីនេះ អាចអោយអ្នកកម្សាន្តទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ និងរង្វាន់ដ៏ប្រណិតជាច្រើន។ ដំណើរ​​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖

 

I. រយៈពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦ ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

 • តួអង្គ​​ដែល​មានActivity Point 20 pointនឹងទទួលបានតុអាហារx1 (រយៈពេលប្រើ៖ ​1ម៉ោង)។
 • តួអង្គអាចប្រើប្រាស់បានតុអាហារx1ក្នុងមួួយថ្ងៃ។
 • តុអាហារមួយអាចអោយតួអង្គទទួលបាន៖ Exp + Practice Point + New Year Treasure Chest។
 • តួអង្គក៏អាចរួមតុអាហារជាមួយតួអង្គដទៃ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ Party គ្នា​ ពេលដែល​តួអង្គ​ធ្វើ​ការ​ Party គ្នា​កាន់​តែ​ច្រើន​ នោះ​​​Exp នឹងអាចកើនឡើងកាន់តែលឿន។

III.របៀបបើកNew Year Treasure Chest៖

 • ការបើកNew Year Treasure Chest មាន​2របៀប​៖ បើកធម្មតា ឬ ប្រើLutetium Key
 • ពេលបើកធម្មតាអ្នកនឹងទទូលExp = Level * Level * 5 ព្រមទាំងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ជេទ
1 1 ​reputation
2 1​ School contribution
3 Metal Essence
4 Wood Essence
5 Water Essence
6 Fire Essence
7 Earth Essence
8 Cloud Pack Bag 7 days
9 Spirit Bag 7 days
10 Flower Jade Bag 7 days
11 Immortal Dew 1 day
12 L5 spirit stone
13 0.1 Gold
14 Genuine trainart  7 days
 • រង្វាន់​ពី​ការ​បើកដោយ​ប្រើ​ Lutetium Key
 • រាល់​ការ​បើក​ហិប​នេះ​នឹង​ទទួល​បាន​ ​Exp level x level x 75 ព្រមទាំង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​តារាង​ខាង​ក្រោមៈ
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ជេទ
1 Call Tiger Flute 1  15 days
2 Advanced Five Elements Stone Treasure Box  15 days
3 Lutetium key
4 Meteoric Iron
5 5 reputation
6 5 School contribution
7 L6 spirit stone
8 L7 spirit stone
9 One Monster Soul_Sunbeam
10 One Monster Soul_ Respected
11 Three Dragon Soul_ Kill Dragon
12 Agilemove Book 15 days
13 Small Ginseng Fruit 15 days
14 Fantasy Star Ticket 15 days
15 Juyu Token
16 5 gold
17 20 gold
18 Laifu treasure (Moon)
19 Laifu treasure (Sunny)
20 Eastern dragon pearl
21 Moon goddess strip
22 Earth Dragon and Phoenix

*បញ្ជាក់៖

 • ​​​តុអាហារអាចប្រើប្រាស់បានតែក្នុងកំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណោះ។
 • តួអង្គមួយអាចបើកNew Year Treasure Chest បានតែ 1,000 ដងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយសប្តាហ៍។