ក្រោយពីការទន្ទឹមរង់ចាំអស់មួយរយៈ  ទីបំផុតយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះទាំង៥ក្រុមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Guilds Photo Contest។ រង្វាន់នឹងផ្តល់ជូនអ្នកឈ្នះនៅ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងឈ្មោះអ្នកឈ្នះទាំង៥​ក្រុម។

 

Guild Photo Contest Winners
ចំណាត់ថ្នាក់ Guild Name Guild Master
លេខ ១ KinG-OF Liu_Bei
លេខ​ ២ AxiS ThaNok
លេខ ៣ ISad^^ JiTaSM
លេខ ៤ -Daimon7 Daimon_Strange
លេខ ៥ Warrior .Bong.Ly.

 

I.រយៈពេល៖

  • ការបើករង្វាន់ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៦  រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៦។

II.រង្វាន់៖

  • ខាងក្រោមនេះគឺជារង្វាន់ដែលចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗអាចទទួលបាន៖

លេខ ១ ៖ Guild reward bag​​ ចំនួន 60​ bags

លេខ ២ ៖ Guild reward bag ចំនួន 45 bags

លេខ ៣ ៖ Guild reward bag ចំនួន 30 bags

លេខ ៤​  Guild reward bag ចំនួន 10 bags

លេខ ៥​ ៖ Guild reward bag ចំនួន 10 bags

  • រង្វាន់​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Guild reward bag 
Items Amount Duration
Experience 10,000,000
Glory Merit bag 1 7 days
Xuan Wu Token 1 30 days
Xuan Wu Cloak 1 30 days
Blood painted universe 1 30 days