លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មុខ​ងារ​មួយ​ចំនួន​ដោយ​ Shortcut Keys ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​និង​ឆាប់​រហ័ស។

 

Shortcut  Description
 F1 Hlep Window
 F2 Option Menu
 F3 Character Equipment
 F4 Inventory
 F5 Skill Window
 F6 Friend List
 F7 On/Off Character or NPC Name
 F8  On/Off Character or NPC HP
 F9 On/Off PK Mode
 F11 Mission Window
 1-8 Shortcut Skill
 ~ Change Shortcut Skill Line
 P Party Window
 V Site
 R Walk/Run
 L  Autorun
 Esc Back to game
 Tab Change to mini map
 Del Delete chat window
 Space Take the item
 Enter Enable/Disable Chat
 Ctrl+Left Click Private Chat (Point to the character you want to chat)
 Ctrl+Right Click Open Social Bar
 Shirt+Right Click Continuous Attack (Point to enemy)
 PrintScreen Take a ScreenShot
 +/- Modify the view (Far or Close)
 Page up / Page down Change the chat channel
 Scroll Mouse Modify the view (Far or Close)