នៅ​ក្នុង​ version ថ្មី​ version 7.8​ នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​នឹង​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​រង្វាន់​ខ្លះ​ៗ​នៅ​ក្នុង​រង្វាន់ Online Reward ការ​កែ​សម្រួល​នេះ​គឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

តួអង្គដែលចូលបក្ស និង មាន Level ធំជាង 40 តូចជាង 80
ចំនួនបើក​រង្វាន់ ម៉ោងត្រូវ Online Exp Reward
លើកទី១ 5 នាទី 200,000 5 rep, Sky instrument shard x 2
លើកទី២ ​20 នាទី 500,000 5 school contribution
លើកទី៣ 1 ម៉ោង 500,000 1hr Immortal liquid, Sky instrument x 2
លើកទី៤ 2 ម៉ោង 1,000,000 100 practice point, 1hr Immortal
លើកទី៥ 3 ម៉ោង 1,000,000 200 practice point, 1hr Immortal
តួអង្គដែលចូលបក្ស និង មាន Level ធំជាង 80
ចំនួនបើក​រង្វាន់ ម៉ោងត្រូវ Online Exp Reward
លើកទី១ 5 នាទី 200,000 5 rep, Sky instrument shard x 2
លើកទី២ ​20 នាទី 500,000 5 school contribution, Laifu (Moon)x 2
លើកទី៣ 1 ម៉ោង 500,000 1hr Immortal liquid, Sky instrument shard x 2
លើកទី៤ 2 ម៉ោង 1,000,000 100 practice point, 1hr Immortal, Laifu (Moon)x 2
លើកទី៥ 3 ម៉ោង 1,000,000 200 practice point, 1hr Immortal