រៀងរាល់​ឆ្នាំ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន យើង​ឃើញ​ថា​សត្វ​ទេព​ម៉ុង​សាយ​តែង​តែ​ចេញ​មក​អុក​ឡុក​ប្រ​ជា​នុ​រាស្រ្ត​ស្លូត​ត្រង់​ ក៏​ដូច​ជា​សម្លាប់​ពួក​គេ​ជាដើម​ ដែល​ធ្វើ​អោយ​ប្រជារាស្រ្ត​លើ​លោក​នៅ​មិន​សុខ​ក៏​ដូ​ច​ជា​រស់​នៅ​ដោយ​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​ជា​ដើម​។ ដូច្នេះ​ អ្នក​ក្លាហាន​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ទៅ​សម្លាប់​សត្វ​ទេព​ម៉ុង​សាយ​នេះ​ ដើម្បី​ការពារ​ប្រជា​នុ​រាស្រ្ត​ស្លូត​ត្រង់​ទាំង​នោះ​។​ អ្នក​ក្លាហាន​ទាំង​អស់​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី​ការ​សម្លាប់​ម៉ុង​សាយផង​ដែរ​ តោះ! ចូល​រួម​សម្លាប់​ម៉ុង​សាយ​ទាំង​អស់​គ្នា។​

 

I-រយះពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០២​​ ខែ​ កុម្ភៈឆ្នំា ២០១៦ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦
 • Nian Monster នឹង​ចេញ​ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​ ២៤ យប់​រៀង​រាល់​ ១៥ នាទី​ម្តង​

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច 10 និងបានចូលបក្សរួច
 • រៀងរាល់១៥ នាទី​ Nian Monsterនឹង​ចេញ​តាម​ទី​តាំង​បក្ស​នី​មួយ​ៗ​ដោយមាន​ដូច​ជា​៖​ ShaoLin, ​ Wudang, Beggar, Tang, Yang Family, Five Poison Sect, Dragon gate town, West of QuanZhou, CuiYan និង​ Emei។​ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់​ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំង​នោះហើយត្រូវកម្ចាត់​ Nian Monster​ ។​

 • នៅពេលដែល កម្ចាត់ Nian Monster រួចហើយ និងមាន​ធ្លាក់​ កូន​ Nian Monster ជា​ច្រើន​។​

 

 • តួ​អង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​រើស​យក​កូន​ម៉ុង​សាយ​នោះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ផ្សេង​ៗ
 • តួអង្គ​នី​មួយ​ៗ​ត្រូវ​មាន​Levelយ៉ាងតិច10និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បី​រើស​យក​កូន​ម៉ុង​សាយ​ទាំង​នេះ​
 • តួ​អ​ង្គ​នី​មួយ​ៗ​ត្រូវ​រង់​ចាំ​រយះ​ពេល​ ៣០ វិ​នាទី​ក្នុង​ការរើស​យក​កូន​ម៉ុង​សាយ​ម្តង​

III. រង្វាន់

 • រង្វាន់​ពី​ការ​រើស​កូន​ម៉ុង​សាយ​មាន​ ២​ របៀប​៖
 • របៀប​ទី​១៖ ការ​រើស​យក​ធម្មតា​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ការ​រើស​យក​ធម្មតា​
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Reputation
2 1 School contribution
3 5 Practice Point
4 Star Fragment
5 Sky Instrument Shard
6 Meteorite Shards
7 Meteorite Irons
8 1 gold
9 C.New Year chest
 • របៀប​ទី​២៖ ការ​រើស​យក​ដោយ​មាន​ Buff experience x 3 (Immortal Pill) នឹង​ទទួល​បាន​បទ​ពិ​សោធន៍​ lvl x lvl x 20 ព្រម​ទាំង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖

 

ការ​រើស​យក​ដោយ​ប្រើ Immortal Pill
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 2 Reputation
2 2 School Contribution
3 10 Overload token
4 10 Practice points
5 1 gold
6 Gaia bag 15
7 Flower jade bag 15
8 Rege bag 15
9 L5 Spirit stone
10 L6 spirit stone
11 Dra. Board【H. Lv1】
12 Pnx. Board【C. Lv1】
13 Tgr. Board【B. Lv1】
14 Meteorite Shards
15 Meteorite Iron
16 Laifu treasure (Moon)*1 15
17 Gold bag
18 Experience bag
19 Laifu treasure (Sunny)*1
20 Nian Monster (Mount) 15
 • ក្នុង​ករណី​រើស​យក​គ្រប់​ចំនួន​ ៥០​​ ដង​
ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ ៥០​ ដង
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Gold bag 15
2 Experience bag 15
3 L6 spirit stone
4 Dra. Board【H. Lv2】
5 Pnx. Board【C. Lv2】
6 Tgr. Board【B. Lv2】
7 Laifu treasure (Sunny)*1
8 Door division collection*1
9 Limbo collection pie *1
10 God weapon secret lv 80
11 God armor secret lv 80
12 God weapon secret lv 90
13 God armor secret lv 90
14 Brilliant start
15 Glory start
 • បញ្ជាក់​៖ ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ពី​ ៣០០០​ ដង​ នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទេ​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​បាន​តែ​រង្វាន់​ប៉ុណ្ណោះ​។

IV​ រង្វាន់ C.New Year chest

 • មាន​ពីរ​របៀប​ក្នុង​ការ​បើក​ហិប​
 • របៀបទី​មួយ​៖ ការ​បើក​ធម្មតា​ អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ Lvl x lvl x 5 និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិចេ្ឆទ
1 2 Reputation
2 2 School contribution
3 Metal Essence
4 Wood Essence
5 Water Essence
6 Fire Essence
7 Earth Essence
8 Immortal Dew 7
9 Laifu treasure (Moon) x 12
10 20 Silver
11 Genuine trainart 7
 • របៀប​ទី​២៖ ការ​បើក​ដោយ​ប្រើ​ C.New Year key ដោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ Lvl x lvl x 20 និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិចេ្ឆទ
1 Advanced Five Elements
Stone Treasure Box
7
2 Meteorite Shards
3 Meteoric Iron
4 Meteoric Stone
5 Cloud Pack Bag 7
6 Spirit Bag 7
7 Flower Jade Bag 7
8 One Monster Soul_Le*1
9 Three Dragon Soul_Star*1
10 Goldhorn
11 1 gold
12 10 gold
13 Door division collection
14 Laifu treasure (Sunny) *1
15 Laifu treasure (Sunny) *10
 •  ការ​បើក​ដោយ​ប្រើ​ C.New Year key គ្រប់​ចំនួន​ ៥០០​ ដង​នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​ជំនួស​វិញ​ដោយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​
1 Laifu treasure (Sunny) *10
2 Door division collection*5
3 Limbo collection pie*5
4 300 gold
5 Overload token 1000 Points
6 H.S Peal
7 H.S Stone
8 H.S Golden shield

 

បញ្ជាក់​៖ អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​អាច​មាន​ឱកាស​បើក​ហិប​ត្រឹម​តែ​ ១០០០ ហិប​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​