តារាង​ឈ្មោះ​ក្រុម​និង​សមាសភាព​របស់​ក្រុម​ដែល​នឹង​ចូល​រួម​ការ​ប្រកួត​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ JX CNC 2012​នៅ​ខែ​​ធ្នូខាង​មុខ​នេះ​

ឈ្មោះក្រុម សមាសភាពក្រុម មកពី
4Ever
ES,EZ,SM,5PP,5PW ខេត្តសៀមរាប
Break a heart 5PP,SM,ES,SC,BF ខេត្តសៀមរាប
SkyBoy TC,ES,5PP,BF,YCA ខេត្តសៀមរាប
Varacious WS,ES,5PW,BF,BC ខេត្តសៀមរាប
Family476 EZ,5PP,ES,YCR,SM រាជធានីភ្នំពេញ
STbattleLeague 5PW,ES,SM,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
TeamRanDom 5PW,5PP,SM,ES,EZ រាជធានីភ្នំពេញ
Never More 5PW,5PP,EZ,ES,SM រាជធានីភ្នំពេញ
RTN004BTNET 5PP,SM,ES,BF,5PW ខេត្តបាត់ដំបង
Battambongwinwin EZ,ES,5PP,5PW,WB ខេត្តបាត់ដំបង
Vampire 5PW,EZ,ES,SM,BF ខេត្តបាត់ដំបង
SEVENCITY SM,ES,TC,EZ,5PP ខេត្តបាត់ដំបង
Ember Spirit SM,ES,5PW,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
VP SM,ES,5PW,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
Eclipse SM,ES,5Pw,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
Mex Del SM,ES,5Pw,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ