បន្ទាប់​​ពី​​ការ​ទន្ទឹង​រង​ចាំ​អស់​មួយ​រយះ​ពេល​ ឥលូវ​នេះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​ការ​ចូល​រួម​កំសាន្ត​ព្រឹត្តិការណ័​​សង្គ្រាម​​​អ្នក​ក្លាហាន​​ភ្នំហួរសាននឹងអាច​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​​បាន​​ហើយនៅពេលនេះ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឈ្មោះ​របស់អ្នក​ក្លាហាន​ដែល​អាច​បើក​រង្វាន់​តាម​នគរ​និមួយៗ​។

 

មហា​​នគរ នគរ​សប្បាយ
No Hero No Hero
1 Gavmok 1 Emei_East
2 GreenSon 2 Dollar
3 GreenDots 3 ~TanG_Pu_Hur~
4 Pirate_Cool 4 MC_QUEEN
5 Khmean_Sne 5 *Bot_Tra_Touch*
6 ~*~Bong~Xing~*~ 6 ThundermanReturn
7 Master_Jx_Game 7 Ly_NoyNoy
8 SongSa_JaS 8 Kountran
9 Sok.Pisey 9 BroS_KoMSoT_SneR
10 ***vitou*** 10 DagonBoy2010

 

នគរភ្នំ នគរ​ឧត្តុង
No Hero No Hero
1 New_Sword 1 SM.Star.BoY
2 -*XinG.WoG*- 2 chenjinxing
3 Master7TM 3 **ling_ling**
4 BaiFongEr 4 !!FrieZzA!!
5 Night_Striker 5 Oun.Leng.Bug
6 Kon_Neak_Sor 6 :Beautiful-nita
7 Antimate_VLz 7 Ming_Yong
8 NaRaThornG 8 -Azeroth-
9 Ly_Siv_Ming 9 BeakThomTheang
10 ^^Sm_MariO^^ 10 !!NO^SKY^!!

 

នគរ​ឃុនលុន នគរ​ថាង
No Hero No Hero
1 BladeMaster 1 Apsara_TeVy
2 Superheros 2 Ck_Hunter
3 Taq_Mor 3 Bristle_Back
4 TaK_MoR 4 Frozen_Sword
5 The_MarShaL. 5 YakuZa_RT
6 Lork_Ouknha 6 Lee_San
7 Tin.Tin_E 7 redmagic
8 BF_Amab_Tom. 8 Jun_Pi_Ka
9 KmengDaiChaoV 9 nernv_back
10 Fin_Lee 10 EG_RESOLUT1ON

 

សម្រាប់​រង្វាន់​ដែល​​អ្នក​កំសាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​ក្លា​ហាន​ហួរ​សាន​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

លេខរៀង រង្វាន់ដែលទទួលបាន ការបរិច្ខេទ
លេខ 1 Sect Flag (Number 1) 90 ថ្ងៃ
1 red donkey 90 ថ្ងៃ
EXP=50,000,000
លេខ​ 2 sect flag (Number 2) 90 ថ្ងៃ
1 red donkey 90 ថ្ងៃ
EXP=20,000,000
លេខ​ 3 Sect flag (Number 3) 90 ថ្ងៃ
1 red donkey 90 ថ្ងៃ
EXP=10,000,000
លេខ 4 ដល់លេខ 10 1 red donkey 90ថ្ងៃ
EXP=5,000,000

 

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ផងដែរ​ សេវា​កំសាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍ដាវ​ទេព​ក៏​សូម​អភ័យ​ទោស​​​​ចំពោះ​ភាព​យឹត​យ៉ាវ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​នេះ​ផង​ដែរ​។