បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​អស់រយៈជិត ​២០​​ថ្ងៃ​ដែល​រៀប​ចំ​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sabay រួច​មក​ ឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងជុំទី៣ JX CNC ហើយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះទាំង១៦​ដូច​​ខាង​ក្រោមៈ​

 • BB King
 • CNC9999
 • JuTine xWar
 • cheap
 • battambongwinwin
 • King of Dragon
 • RTN004BTBNET
 • News World Net
 • Ben10
 • SE7ENCITY
 • Skydoor
 • Kingsky
 • Vampire
 • Lylida
 • Kim Ta Goo
 • Bonghakkiller

បញ្ជាក់​៖ បី​ក្រុម​ខាង​ក្រោម​ដែល​ត្រូវ​​បាន​ឆូត​​ចោល​គឺ​ជា​ក្រុម​ដែល​បាន​បោះ​បង់​ការ​ប្រកួត។