​បក្ស​ថាង​សាខា​កាំបិត​ស្នៀត​ជា​បក្ស​ថ្មី​ដែល​ទើប​មាន​វត្ត​មាន​ក្នុង​​ពិភព​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​។ ហើយ​ចំពោះ​បក្ស​នេះ​ដែរ គឺ​មាន​​សម្ភារៈ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ពួក​គេ​មិន​ត្រូវ​ការ​ រីឯ​សម្ភារៈ​ទាំង​នោះ​រួម​មាន​៖

  • H.S hat Chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • H.S Armor chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • H.S.Pant Chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • H.S Accessory chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • H.S Weapon Chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • Earth Dragon & Phoenix Package ពី NPC Dai Zhong និង Xuan Yuan

បញ្ជាក់៖

សម្រាប់សម្ភារៈ​​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខាង​លើ​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​តួអង្គ​បក្ស​ថាង​សាខា​កាំបិត​ស្នៀត​​មិន​ត្រូវ​ទិញ​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ទេ​ដើម្បី​ជៀស​វៀង​ការ​ចំណាយ​​ដោយ​ឥត​ប្រយោជន៍​។​