សម្រាប់​បក្ស​ថាង​ សាខា​កាំបិត​ស្នៀត​​​មាន​គម្ពី​ចំនួន​៥ ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

  • គម្ពី​កម្រិត​៤៥
  • គម្ពី​កម្រិត​៧០
  • គម្ពី​ក្បាច់​គុណ​ចុង​ក្រោយ​
Art គឺ​ជា​ផ្នែក​ខ្លះ​ៗ​នៃ​គម្ពីរ​ដែល​បាន​បាត់​បង់​ ហើយ​នៅ​ពេល​អ្នក​ស្វែង​រក​ Art ទាំង​នោះ​មក​បញ្ជូល​ក្នុង​គម្ពីរ​​​វិញ​នោះ​អនុភាព​​​ក្បាច់​​គុន​​របស់​តួអង្គ​អ្នក​នឹង​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​ជាង​ធម្មតាអាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ភាគ​រយ​នៃ​ការ​ហាត់​គម្ពីរ​។ សម្រាប់​​ Art របស់​​​បក្ស​ថាង​ សាខា​កាំបិត​ស្នៀត​​វិញ​មាន​ដូច​ជា៖
Name  Art Image  Description
Shadow enchant heart dharma N/A N/A
Exquisite sting   When using skill percentage increase [10]%x scroll Ex.attk increase sustain time increase
Kill intention Casting speed increase [10]%x scroll support attk increase
Blue sky edge  After accuracy has [25]%x scroll Ex.attk increase. Percentage of 3 points Kill intention
Consonance life chasing  After accuracy has [10]%x scroll Ex. attk increase. Percentage to cause target stun for 2 second
Desolate edge snatch  Cause target defend proportion in 10 second reduce [25]%x scroll Ex.attk increase
Fleeting off  Reduce cool down time [5] second x scroll support attk increase
Chaos bucket soul  Cool down time reduce [15] second x scroll support attk increase
Broken dream collapse  When using make Ex.attk increase [25]% x scroll Ex.attk increase
Meteor chaser    Increase bullet penetrate probability [100]% x scroll support attk increase
Misty rain blurred    Casting skill interrupt probability reduce [100]% x scroll Ex.attk increaseReduce half damage probability increase [25]% x scroll Ex.attk increase