បក្ស​ថាង​សាខា​កាំបិត​ស្នៀត​​​គឺ​ជា​បក្ស​ដែល​មាន​ក្បាច់​គុណ​ពិសេស​អស្ចារ្យ​ អាច​សម្លាប់​សត្រូវ​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ និង​ រហ័ស​បំផុត​។

ដើម្បី​ហាត់​ក្បាច់​គុណ​បក្ស​បាន​ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ NPC Tang NongYue​ (192/174) ហើយ​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Learn Tang Clan Chivlrous Skill បន្ទាប់​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​បាន​ចូល​បក្ស​ដោយ​ជោគជ័យ

 

ក្បាច់​គុណ​របស់​បក្ស​នេះ​មាន​ដូច​ជា​៖

Skill Name Level Requirement Requirement Reputation
Shadow enchant heart dharma Basic 0 Reputation
Exquisite sting Basic 0 Reputation
Kill intention Basic 0 Reputation
Blue sky edge Level 10 500 Reputation
Consonance life chasing Level 10 500 Reputation
Desolate edge snatch Level 30 1000 Reputation
Fleeting off Level 20 800 Reputation
Chaos bucket soul Level 30 1000 Reputation
Broken dream collapse Level 40 2000 Reputation
Meteor chaser Level 40 3000 Reputation
Misty rain blurred Level 50 5000 Reputation
Thousand shadow kill Level 80 10000 Reputation

 

ចំនាំ៖ សម្រាប់​ Thousand shadow kill អ្នក​កម្សាន្ត​​អាច​ហាត់​​ពី​ NPC Tang NongYue​ បាន​ត្រឹម​​ Level 5 ប៉ុណ្ណោះ។​ សម្រាប់​5 Levelបន្ទាប់​​ រាល់​ពេល​អ្នក​កម្សាន្ត​ប្រើ​ប្រាស់​កក្បាច់​គុណ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គ្រប់​ចំនួន​១០០ដង នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​នឹង​ហាត់​បាន​សម្រេច​ 1 Level រហូត​ដល់​ Level 10។

 

ចំនែក​Level 11 ដល់​ Level 20 អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ការ​ស្វែង​រក​គម្ពី​ Thousand shadow kill ហើយ​ហាត់​បញ្ចប់