បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធី​បុណ្យ​សាសនា​​ធំ​​មួយ​ ក្នុង​ចំណោម​ពិធី​បុណ្យ​ធំៗ​ដទៃ​ទៀត​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​ទ្វាទសមាស​ ប្រជារាស្ត្រ​ទូទាំង ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ​តាំង​ពី​បុរាណ​រៀង​មក។​ឥឡូវ​ពិណី​បុណ្យ​នឹង​មាន​នៅ​ក្នុង​ JX2 Version 3.15​នេះ​ហើយ។​ក្រៅ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្យ​ JX2​ជំនាន់​ថ្មី​នេះ​ក៏​បាន​​នាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ផង​ដែរ​។​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ​ទាំង​នេះ​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​និង​សម្ភារៈ​ល្អ​ជា​ច្រើន​។

 ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

សម្ភារៈថ្មីក្នុង Imperial Street :

  • Auspicious Key ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១
  • Small package of moon cake material ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១ ប្រើសម្រាប់បើកយក​ moon cake material​ ចំនួន២
  • Small package of Peace symbol ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១ បើកនឹងទទួលបាន​ Peace symbol ចំនួន៥