បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​វិធី​ និង​ ប្រភព​នៃ ​Bug របស់​ NPC XiaoMing នៅ​ BianJing ឥលូវ​នេះ​ក្រុម​ការងារ​របស់​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​រួចរាល់​អស់​ហើយ​។

 

 

ក្រៅ​ពី​ការ​កែសម្រួល​ពី​បញ្ហា​​ Bug ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​ផង​ដែរ​ទៅ​លើ​ការ​ទទួល​យក​ Mission ពី​ NPC XiaoMing ពោល​គឺ​ក្នុង​រយះ​ពេល​៥នាទី​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​យក​ Mission តែ​មួយ​គត់។

 


 

បញ្ជាក់៖ ដើម្បី​ទទួល​យក​ Mission បន្ទាប់ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​រង​ចាំ​រយះ​ពេល​៥​នាទី​

 

ចុង​ក្រោយ ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​ក៏​សូម​ថ្លែង​អំណគុណ​ផង​ដែរ​ដល់​អ្ន​ក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​សហការណ៍​ជា​មួយ​ក្រុម​ការងារ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ សូម​អរគុណ៕