ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ Mahjong មហា​រង្វាន់​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវទេព​​បាន​នាំ​មក​​នូវ​​សម្ភារះ និង​ សត្វ​ជិះ​ថ្មី​ៗដ៏​ស្រស់​ស្អាត​​ជាច្រើន​ជូន​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់។ សម្ភារះ​ និង​ សត្វ​ជិះ​ទាំង​អស់​រួម​មាន​៖

 

ដើម្បី​ទទួល​បាន​សម្ភារះ​ និង​ សត្វជិះ​ទាំង​នេះ​ អ្នក​កម្សាន្ត​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ Game God Ticket ដើម្បី​ប្តូរ​យក​សម្ភារះ​ និង​ សត្វ​ជិះ​ដែល​អ្នក​ស្រលាញ់។

 

បញ្ជាក់​៖ Game God Ticket ​អាច​ទទួល​បាន​ពី​ការ​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិការណ៍​ស្តេច​ល្បែង​ Mahjong

 

សម្ភារះ និង​ សត្វ​ជិះមាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

 No Item Exchange formula Amount Expire (Days)
 1 Ma God’s Little Cuboid Cup Game God Ticket*60 1 60
 2 Ma God’s Big Cuboid Cup Game God Ticket*180 1 60
 3 Pure Dawn Game God Ticket*80 1 30
 4 Pure Dawn Game God Ticket*200 1 90
 5 Pure Dawn (yang) Game God Ticket*80 1 30
 6 Pure Dawn (yang) Game God Ticket*200 1 90
 7 Red Lotus Game God Ticket*600 1 30
 8 Red Lotus Game God Ticket*1500 1 90
 9 Sky Feather Kasaya (Head) Game God Ticket*360 1 60
 10 Sky Feather Kasaya (Shirt) Game God Ticket*420 1 60
 11 Sky Feather Kasaya (Pant) Game God Ticket*280 1 60
 12 Dark Soul Gilt (Head) Game God Ticket*260 1 60
 13 Dark Soul Gilt (Shirt) Game God Ticket*360 1 60
 14 Dark Soul Gilt (Pant) Game God Ticket*160 1 60