ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់​​តែ​ច្បាស់​ ចូល​រួម​ជាមួយ​ពួក​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​មេសា​ ខាង​មុខ​នេះ៕