បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ការ​ផ្តល់​ដំណឹង​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​អំពី​បញ្ហា​យក​រង្វាន់​មិន​បាន​ ឥឡូវ​នេះ​​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​​ទេព​បាន​ធ្វើ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​រួច​រាល់​ហើយ​។

 

ដូច្នេះ សម្រាប់ម្ចាស់រង្វាន់​​ទាំង​​អស់​​ដែល​​មិន​​បាន​​​រង្វាន់​​អាច​​ទៅ​​យក​​រង្វាន់​បានហើយដោយទៅ​ជួប​ជា​មួយ ​NPC QingMing Event Messenger 

 

 

សេវា​កម្សា​ន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ក៏​សូម​អភ័យ​ទោស​ផង​ដែរ​ចំពោះ​បញ្ហា​​​នេះ​

 

សូម​អរគុណ៕