ក្រោយពេលដែលក្រុមទាំងអស់ដែលត្រូវចូលរួមការប្រកួត JX CNC​ ជុំ​ទី​៣​នៅ​ខេត្តបាត់​ដំបង​បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​រួច​មក​។​យើង​បាន​តារាង​នៃ​ការ​ប្រកួត​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ

  ការ​ប្រកួត​ជុំទី១

(ការប្រកួតចំនួន១ដងអ្នកឈ្នះនឹងទទួលជ័យជំនៈ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 22/09/2012 10:20-10:35 RTN004BTNET win VS lose Cheap
A2 22/09/2012 11:30-11:45 kingsky Lost VS Win BB KING
A3 22/09/2012 14:50-15:05 Justine XWar Lost VS Win Battambangwinwin
A4 22/09/2012 16:00-16:15 Ben10 Lost VS Win CNC9999
A5 22/09/2012 17:35-17:50 New World Net Win VS Lost King Of Dragon
A6 22/09/2012 –- Vampire Win VS lost Sabay Team
A7 22/09/2012 –- skydoor Win VS Lost Sabay Team
A8 22/09/2012 –- SEVENCITY Win VS Lost Sabay Team

 ការ​ប្រកួត​ជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

(ការប្រកួតចំនួន៣ដងអ្នកដែលឈ្នះបានចំនួន២ដងនឹងទទួលជ័យជំនៈ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 23/09/2012 9:30 – 10:00 RTN004BTNET 2 VS 1 BB KING
B2 23/09/2012 11:05 – 11:35 Battambongwinwin 2 VS 0 CNC9999
B3 23/09/2012 1:55 – 2:25 New World Net 1 VS 2 Vampire
B4 23/09/2012 3:30 – 4:00 skydoor 0 VS 2 SEVENCITY