សម្រាប់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គ​ប្រជុំ​អ្នក​ក្លាហាន និង​ ចង្គៀង​គោម​ភ្ជាប់​និស្ស័យ​ទាំង​អស់​ អាច​ទៅ​ទទួល​យក​រង្វាន់​បាន​នៅ​ NPC Qing Ming Event Messenger នៅ​ BJ (177/174)

 

 

តាម​រយះ​ការ​សន្ទនា​ជាមួយ​នឹង​ NPC សម្រាប់​អ្នក​កំសាន្ត​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គ​ប្រជុំ​អ្នក​ក្លាហាន​​នឹង​អាច​ទទួល​រង្វាន់​បាន​ដោយ​ជ្រើស​រើស​យក​​ “Redeem HuaShan’s ranking reward” រួច​ហើយរង្វាន់​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​នឹង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ខ្លួន​តួអង្គ​របស់​អ្នក​កំសាន្ត​ទាំង​អស់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

 

 

រី​ឯ​អ្ន​ក​កំសាន្ត​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​​ចង្គៀង​គោម​ភ្ជាប់​និស្ស័យ​វិញ​ ក៏​នឹង​ទទួល​យក​រង្វាន់​ពី​ NPC Qing Ming Event Messenger ដូច​គ្នា​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ជ្រើស​រើស​យក ​​”Redeem Lantern’s ranking reward” ហើយរង្វាន់​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​នឹង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ខ្លួន​តួអង្គ​របស់​អ្នក​កំសាន្ត​ទាំង​អស់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។