បន្ទាប់​​ពី​​ការ​ទន្ទឹង​រង​ចាំ​អស់​មួយ​រយះ​ពេល​ ឥលូវ​នេះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​ការ​ចូល​រួម​កំសាន្ត​ព្រឹត្តិការណ័​​អង្គ​ប្រជុំ​អ្នក​ក្លាហាន​​នឹងអាច​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​​បាន​​ហើយ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​នេះ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ និង​ គណនី​អ្នក​កំសាន្ត​ដែល​អាច​បើក​រង្វាន់​តាម​នគរ​និមួយៗ​៖​

 

មហា​​នគរ នគរ​សប្បាយ
No Hero No Hero
1 *Tang_San_Fong* 1 Emei_East
2 Luy_Luy 2 Dollar
3 rAtY.kH 3 ::BF:KILL:YCR::
4 ~*~Bong~Xing~*~ 4 IamGay*
5 PAGNALONG 5 =>~SuperZero~<=
6 Butterfly_SM 6 $NeAnG.ApSaRa$
7 ***vitou*** 7 chanvichea
8 Neak_mo_ta_saK 8 Small:K:I:D
9 Silent_Killer 9 Free_BoyZ
10 Omiknight 10 <Nak_kla_hen>
 នគរ​ភ្នំ  នគរ​ឧត្តុង និង​ ចតុមុខ
No Hero No Hero
1 2NE1_KHMER_GIRL 1 MI.OUN.TC
2 @_!SREY_PICH!_@ 2 Im_YouR_Lov3
3 Nak_SomTean2011 3 Ah_JerM
4 FiNo_Fighter_X 4 F13F13
5 LyFungHo 5 SdaCh.JaKroVal
6 BorLing 6 UX_Fighter
7 WanWan 7 NeSeth_Kmean_Pi
8 *-*Ly_PenG*-* 8 __SiV_LONG_Ny__
9 NaRaThornG 9 King_SB#5L
10 Night_Striker 10 NeaK_KoM_Dor
11 <-JinG_Err->
12 Cuteboy_5207
13 chenjinxing
14 <_*E_Long*_>
15 Tokyo.Em:SeM^^
16 !**c_quien**!
17 *AsSasSin_BaBy*
18 KongFu^^DraGon
19 <<Heart_Dynasty>
20 -Azeroth-
 នគរ​ឃុនលុន  នគរ​ឃុនលុន​២
No Hero No Hero
1 CominG_SooN 1 xiaohei
2 David_AnGeL 2 Bong_Johny
3 InVisiBl3 3 KongFuE
4 NaJa_DyNasTy 4 1day…
5 SuNo.TecH 5 PSV_Style
6 Ah.Jerm 6 Lork_Ouknha
7 BF_Amab_Tom. 7 Fin_Lee
8 BonG_FonG 8 9TailFireFox
9 YakuSa_KunLun 9 Ti_Master
10 Ling_Eing_520 10 SB_BOY