តារាងបង្ហាញពត៌មានលំអិតរបស់​ Top Item​​ ក្នុង Imperial Street​​ របស់​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព

 

រូបភាពសម្ភារៈ ឈ្មោះសម្ភារៈ ពត៌មានលំអិត Jpoint

Fantasy Sky Ticket

ក្រោយពេលបើក​នឹង​ទទួល​បាន​ 1000 ពិន្ទុ​នៅ​ក្នុង​ Thousand Change Box 59
  Large Pack Ju Yu Token កញ្ចប់​សម្រាប់​បើក​យក Ju Yu ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​នៅ​ក្នុងលាង​សាន 270
  Big Ginseng Fruit បង្កើនល្បឿនរៀន Scroll 4 ដងនិងមានរយៈពេល 4 ម៉ោង 39
Reset Pill លុប 1 PK 9
  Big Pack of Sky Token កញ្ចប់​សម្រាប់​បើក​យក Sky Token ចំនួន​ 50 270
Promise Chaos Box កញ្ចប់​សម្រាប់​បើក​យក Promise Chaos Picture ចំនួន​ 10 59
  Champion Key Box កញ្ចប់​សម្រាប់​បើក​យក Champion Key ចំនួន​ 50 99