នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ​​កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជមាន​ចំពោះ​ Earth Dragon Phoenix​ Box​ ដែល​បាន​មក​ពីព្រឹត្តិការណ៍​នំ​សែនព្រះខែអោយ​ដំណើរ​ការ​ជាធម្មតា​វិញ។​