បន្ទាប់ពី GM Lin​ បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​5សន្លឹក​សម្រាប់​នគរ​និមួយៗ​ដើម្បី​ផ្តល់​រង្វាន់​ដល់​ម្ចាស់​តួអង្គ​ដែល​មាន​សំណាង​ទទួល​យក​រង្វាន់​ឆ្នាំថ្មី​2015​នេះ​។ឥឡូវនេះយើងទទួលបានឈ្មោះតួអង្គដែលជាម្ចាស់​រង្វាន់​ឆ្នាំ​ថ្មី​2015​​ប្រចាំ​​នគ​​រ​​និមួយៗ​​ដូច​​តារាង​​ខាង​​ក្រោ​មៈ​

ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់ក្នុងនគរមហា ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់ក្នុងនគរសប្បាយ
No ឈ្មោះតួអង្គ រង្វាន់ No ឈ្មោះតួអង្គ រង្វាន់
1 SuperHonDa 10$ 1 Emperior_SZ 10$
2 (-)DaLay_LaMa(-) 10$ 2 NatSuMe 10$
3 Wu_Yin 10$ 3 siasan008 10$
4 .YCR_girl 10$ 4 ^^^theara^^ 10$
5 *-Nek.SHeV.BF-* 10$ 5 Freshy_Evinfon 10$
ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់ក្នុងនគរភ្នំ តារាងឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់ក្នុងនគរឩត្តុង
No ឈ្មោះតួអង្គ រង្វាន់ No ឈ្មោះតួអង្គ រង្វាន់
1 lux000 10$ 1 lay_EZ_love 10$
2 MaSuJi_yaYuKo 10$ 2 !**C_quien**! 10$
3 .Mex_Del. 10$ 3 CrazY_MonK 10$
4  -=New_Star=- 10$ 4 $*Khmer*007* 10$
5 ~*~@Rotha_SM@~*~ 10$ 5 BiZzyLoCc 10$
ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់ក្នុងនគរឃុនលុន ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់ក្នុងនគរឃុនលុន2
No ឈ្មោះតួអង្គ រង្វាន់ No ឈ្មោះតួអង្គ រង្វាន់
1 Zeii_Toch_ES 10$ 1 songha 10$
2 Neymar_brazil 10$ 2 BrosTochTang 10$
3 SuNo.TecH 10$ 3 Oun.Srey 10$
4 Bong.Ah.JeM 10$ 4 Window_8 10$
5 IamMola 10$ 5 WBKmeanSne 10$

បញ្ជាក់ៈ

  • ម្ចាស់​រង្វាន់​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនង់​មកបុគ្គលិករបស់ SABAY តាមរយៈលេខៈ​ 023 883 000 ដើម្បី​​ផ្តល់​ពត៌​មាន​មួយ​ចំនួន​អោយ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​ទី3​ខែ​កុម្ភៈ​​ដើម្បី​​​ផ្តល់​​ពត៌​​មាន​​មួយ​​ចំនួន​​។ប្រសិន​​បើ​មាន​ការ​ខក​ខាន់​រង្វាន់​នឹង​ទុក​ជា​មោឃៈ​។
  • បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ពត៌​មាន​របស់​ម្ចាស់​រង្វាន់​ទាំង​អស់​ហើយ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនង់​ទៅ​កាន់​ម្ចាស់​រង្វាន់​ដើម្បី​អញ្ជើញ​មក​ទទួល​រង្វាន់​។