សម្រាប់​និស្ស័យ​ស្នេហ៍ដាវ​ទេពជំនាន់ថ្មី​នេះ​មាន​បញ្ចេញនូវ​គម្ពី​រ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​នៅក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​គម្ពីរបក្ស​ថ្មី​ដែល​មាន​អនុភាព​ដ៏មហិមារ​ផង​ដែរ។​តួអង្គទាំងអស់អាចទទួលបានគម្ពីរទាំអស់នេះតាមរយៈការចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា៖

ដើមទទួលបាន​ Four spiritual college,Limbo Collection Pie ឬក៏​ Door division collecge​ ។ក្រោយពេលដែលមាន​ Four spiritual college,Limbo Collection Pie ឬក៏​ Door division collecge គ្រប់​ចំនួន​ហើយ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​ជួប NPC Silly Xu Jing ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ក្រុង FengXiang (221/195)ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ប្តូរ​យក​គម្ពីរ​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បាន​។

ល.រ គម្ពីរ តម្រូវការ
1 Four Spiritual Collection Box 28​ Four spiritual colle
2 FourAuraMorale 20 Four spiritual colle
3 FourAuraCloths 20 Four spiritual colle
4 FourAuraPurple 20 Four spiritual colle
5 Agilemove Scroll 20 Limbo Collection Pie
6 Budda’s Wisdom (SC) 20 Four spiritual colle
7 HiddenDragon (SM) 20 Door division collecge
8 CleanBodhi (SZ) 20 Door division collecge
9 ContinuousHellTrap (TC) 20 Door division collecge
10 WishesAccord (ES) 20 Door division collecge
11 JadeSeaVanishSong (EZ) 20 Door division collecge
12 ChaoBlastCliff (BF) 20 Door division collecge
13 SurrenderDragon (BC) 20 Door division collecge
14 Phantombehindsword (WS) 20 Door division collecge
15 CutAirArt( WB) 20 Door division collecge
16 GiantDragonSpear (YCR) 20 Door division collecge
17 ThroughClouds (YCA) 20 Door division collecge
18 NetherSealArt (5PW) 20 Door division collecge
19 PhantomBug (5PP) 20 Door division collecge

ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកបើក Four Spiritual Collection Box និង​ទទួល​បាន​គម្ពីរ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​គម្ពី​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម៖

ល.រ គម្ពីរ
1 FourAuraMorale
2 FourAuraPurple
3 FourAuraCloths
4 FourAuraMoraleFull
5 FourAuraPurpleFull
6 FourAuraClothsFull
7 FourAuraWarriorsFull