1. រយៈ​ពេល
   ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​និង​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ខែ​សីហា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១២។
  2. ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍
   តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី​ Level 10 ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​បាន​​។
   តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​​​អាច​ទទួល​បាន​ Mooncake meterial ពី​ការ​បំពេញ​បេសកកម្មបក្ស​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ ដាំ​ដើម​ឈើ នឹង​បាន​ពីរ​ការ​ចូល​កម្សាន្ត​​ក្នុង​ Taixu Mission ។
  3. របៀប​ធ្វើ
   ដើម្បី​បង្កើត​បាន​ទៅ​ជា​​នំ​ព្រះ​ខែ​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​មាន Mooncake meterial រួម​ជាមួយ​ Mooncake Production ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street ។
   ក្នុង​ការ​ធ្វើ​គឺ​តម្រូវ​​ឲ្យ​មាន​ Mooncake meterial ចំនួន​៥រួម​ជាមួយ​ Mooncake Production ចំនួន​១​ទើប​អាច​បង្កើត​ចេញ​ជា​នំ​ Midautumn festival mooncake មួយ​បាន​។
   បន្ទាប់​ពី​មាន​សម្ភារៈ​ទាំង​នេះ​ហើយ​​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​ Mouse ស្ដាំ​ទៅ​លើ​ book of event ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តួអង្គ​របស់​អ្នក​ដោយ​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា​ Synthetic midautumn festival moon cake នោះ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​ Midautumn festival mooncake មួយ​ភ្លាម​។

  4. រង្វាន់
   បន្ទាប់​ពី​​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​​ប្រើ​ប្រាស់​នំ​ Midautumn festival mooncakeហើយ​នោះ​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ចំនួន​ ១៧០.០០០ រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោមឬក៏ជារង្វាន់ដ៏ទៃផ្សេងទៀត៖

   ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
   1 2 Gold
   2 10 Overload Token Point
   3 10 Reputation
   4 10 School Contribution
   5 Fruit (Random)
   6 Rediron Extract
   7 Agilemove Book 15 Days
   8 Fantasy Star Ticket 15 Days
   9 Moon Stone
   10 LiangSan Crystal
   11 Limbo Collection Pie
   12 Sky Door Silver Tiger
   13 Lutetium Key
   14 Door Division Collect
   15 Flower Box Lv1
   16 Earth Dragon and Phoenix

    

   ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកទទួល Four spiritual college,Limbo Collection Pie ឬក៏​ Door division collecge លោក​អ្នក​អាច​ប្តូរ​យក​គម្ពីរ​ថ្មីៗ​ឬ​ក៏​គម្ពីរ​បក្ស​ដោយ​ចូល​រួម​ជាមួយ​បេសកកម្ម​ប្តូរ​គម្ពីរ

   រាល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Midautumn festival mooncake ចំនួន​២០​ដង​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធ​បន្ថែម​ចំនួន​ ១៥០.០០០ទៀត​រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោមឬក៏ជារង្វាន់ដ៏ទៃផ្សេងទៀត៖

   ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
   1 Four Spirit collection
   2 Limbo Collection Pie
   3 Door division collection
   4 Liangshan Crystal
   5 Lutetium Key
   6 SenNong Secret
   7 God Artisan Secret
   8 Dionysus Nectar
   9 High Level Scroll Box
   10 Golden Cake
   11 Cleansing Water
   12 MoonStone

   នៅ​ពេល​ដែលអ្នក​កម្សាន្ត​ប្រើ​ប្រាស់​​ Midautumn festival mooncake គ្រប់​ចំនួន​ដែល​ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​​បន្ថែម​​ទៀត​​នោះ​​លោក​​អ្នក​​និង​​ទទួល​​បាន​​បទ​​ពិសោធន៍​​បន្ថែម​​ចំនួន​​ ៣០.០០០.០០០ ទៀត​​រួម​​ជា​មួយ​​និង​រង្វាន់​​មួយ​​ក្នុង​​ចំនោម​​រង្វាន់​​ជា​ច្រើន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​​៖

   ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
   1
   Wander Robe Pack

   2
   NongSang Summary
   15Days
   3
   Spirit Reroll Pill
   15Days
   4
   Holy Reroll Pill
   15Days
   5
   Celestial Screw
   15Days
   6
   Goddess Rune
   15Days
   7
   Meteoric Rune
   15Days
   8
   Empyrean Mighty Pill
   15Days
   9
   Agilemove Scroll

   10
   Glory Merit Badge
   15Days
   11
   Meteoric Soul
   15Days
   12
   Imperial Jade Stone
   15Days
   13
   Dragon Feast Note
   15Days
   14
   Five Elements Scroll

   15
   Herb Scroll

   16
   Professor Bulletin
   15Days

បញ្ជាក់៖តួអង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​បំ​ផុត​ត្រឹម​តែ​៥០០.០០០.០០០ ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ការ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ប៉ុ​ន្ដែ​អ្នក​កម្សាន្ត​នៅ​តែ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដដែល។