ក្រោយ​​ពេល​​ដែល​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​ការ​​ពារ​​ដើម​ណូ​អ៊ែល​​បាន​​បញ្ចប់​​ទៅ​​ឥឡូវ​នេះ​​យើង​ទទួលបាន​​ឈ្មោះ​​តួអង្គ​​ដែល​​បាន​បំពេញ​គ្រប់​​លក្ខណ្ឌ​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ការ​ពារ​ដើម​ណូអ៊ែល​ដើម្បី​ចូលរួមព្រឹតិ​ការណ៍​ឆ្នោត​​​រង្វាន់​​ឆ្នាំ​​ថ្មី​​​ 2015​​ហើយ​។ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះរបស់តួអង្គដែលចូលរួមការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ឆ្នាំថ្មីប្រចាំនគរនិមួយៗ៖

សម្រាប់ការចាប់រង្វាន់យើងខ្ញុំនឺងរៀបចំនៅពេលឆាប់ៗនេះ