តារាងបង្ហាញពីសមាសភាពរបស់ក្រុមប្រកួត ​JXII Online

ល.រ ឈ្មោះក្រុម សមាសភាពក្រុម
1 We cannot die 5PW,EZ,ES,SM AND 5PP
2 Amazon YCR,SM,EZ,5PP AND ES
3 Angel 5PP,EZ,ES,SM AND YCR
4 IceCreamSandwich 5PP,ES,SM,5PW AND EZ
5 NiceNet SM,ES,5PW,EZ AND 5PP
6 SabayZonE ES,5PW,BF,SM AND TC
7 Lecazy SM, WB,EZ,ES AND 5PP
8 Unknown ES,WB,BF,5PP AND 5PW
9 Angkor 5PP,SM,ES,YCA AND EZ
10 Gentle SM,ES,5PW,5PP AND EZ
11 Vampire YCR,BF,ES,SM AND 5PP
12 BOnline1 EZ,YCR,SM,ES AND 5PP
13 BOnline2 EZ,YCR,ES,5PP AND SM
14 MaraEsport ES, SM, BC, EZ AND 5PP
15 SmosSmak SM,5PW,ES,BF AND EZ
16 spearmoronak 5PW,EZ,BF,ES AND 5PP

បញ្ជាក់ៈក្នុងតារាងសមាសភាពក្រុម​ដែលមានអក្សរដិតដំណាងអោយតួអង្គរបស់ប្រធានក្រុម។