ព្រឹត្តិ​ការណ៍ប្រកួតដ៏ធំ និង​អស្ចារ្យ​ដើម្បី​ដណ្ដើម​ប្រាក់​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ឋឹក​សន្ឋាប់​របស់​Sabay​ដែល​មាន​រង្វាន់​សរុប​ជា​ទឹក​ប្រាក់​រហូត​ទៅ​ដល់​ ៥១,០០០,០០០រៀល​ កំពុង​រង់​ចាំ​ក្រុម​ខ្លាំង​ដែល​មាន​សមត្ថ​ភាព​ខ្ពស់​អាច​ដោះ​ស្រាយ​រាល់​ឧបសគ្គ​ដែល​កើត​មាន​ចំពោះ​មុខ​ភ្លាម​ៗ ប៉ិន​ប្រសព្វ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ មាន​ភាព​សហ​ការ​ជា​ក្រុម​បាន​យ៉ាង​ល្អ មាន​គម្រោង​ច្បាស់​លាស់​ដើម្បី​មក​បញ្ចេញ​ថ្វីដៃ​ និង​ទទួល​ប្រាក់​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដែល​កំពុង​រង់​ចាំ​។ ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​នឹង​បើក​ពី​ថ្ងៃ​២៧ ខែកុម្ភះ ម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់ ដល់ថ្ងៃ១៥ ខែមិនា ប្រញាប់​ឡើង​ចំនួន​ក្រុម​មាន​កំណត់​!

តើអ្នកបានរៀបចំក្រុមរបស់អ្នកហើយឬនៅ? ប្រាក់​រង្វាន់​ទាំង​អស់​នេះ​អាច​ជា​របស់​ក្រុម​អ្នក​!

លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនិមួយៗ៖

ចុះត្រង់នេះសំរាប់តម្រូវការ និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការចុះឈ្មោះប្រកួត!