នៅក្នុងVersion ថ្មី 5.6 នេះផងដែរក៏មានការផ្តល់រង្វាន់ដល់កំពូលអ្នកគុននិយមទាំង50រូបដែលជាអ្នកមានកម្រឹត Level ខ្ពស់ជាងគេដែលចាប់គិតពីថ្ងៃបើកនគររហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញា។សម្រាប់អ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាំងអស់ប្រចាំនគរ Kun Lun នឹង Kun Lun អាចធ្វើការបើករង្វាន់ដូចខាងក្រោមៈ

  • ទៅជួបជាមួយ NPC Prize officer ក្នុងក្រុង Bain Jing (185/172)​
  • បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យដូចខាងក្រោមៈ
  • ពេលនោះលោកអ្នកនិងទទួលបានរង្វាន់ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនដូចខាងក្រោមៈ

បញ្ជាក់ៈ​ ម្ចាស់រង្វាន់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើការយករង្វាន់អោយបានមុនថ្ងៃទី3​ ខែវិច្ឆិកា 2014