នគរថ្មីដែលទន្ទឹងរងចាំជាយូរបានមកដល់ហើយ ដោយនៅថ្ងៃទី04 ខែមីនា នេះ JXII និងធ្វើការ Update Version 2.16 ដើម្បី​នាំ​យក​មក​នូវ​ការ​បង្កើន​កំរិត Living Skill ដល់​កំរិត​៩៩ កែ​សំរួល​ចំណុច​អវិជ្ជ​មាន​លើ​ការ​បង្ហាញ Buff និងព្រឹត្តិការណ៌ថ្មីៗ រួម​ជា​មួយ​រង្ចាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន​ទៀត​សំរាប់​សមាជិកថ្មីរបស់ នគរថ្មី…

នគរហ្វូណន

បេសកកម្មថ្មី

  •  វីធីសាស្រ្តបង្កើនកំរិត Living Skill ទៅដល់ ៩៩ (ពត៌មានលំអិតនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ)

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

ចំណុចអវិជ្ជមាន

  •  ធ្វើការកែសម្រួលចំណុចអវិជ្ជមានលើការបង្ហាញ buff