ព្រឹតិ្កការណ៍Buff

I. រយៈពេល

ព្រឹតិ្កការណ៍Buff ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង២៤:០០។

II. ដំណើរការណ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍

តួអង្គនិមួយៗអាចយកBuff ពី Book of event បានម្តងក្នុង​១​ថ្ងៃ​ ដោយចុចMouse ខាងស្តាំលើ Book of event ហើយ​យក​ពាក្យ​Get internal aid​ ឬ Get external aid អ្នកនឹងទទួលបានBuff ១ ដែល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • Internal Aid

Increase HP 5%

Increase MP 5%

Increase Internal Attack 5%

Increase Internal Defense 5%

Increase Defense 20

Increase In.Atk and In.Def 5%

  • External Aid

Increase HP 5%

Increase MP 5%

Increase External Attack 5%

Increase External Defense 5%

Increase Defense 20

Increase Ex.Atk and Ex.Def 5%

ចំណាំ៖ តួអង្គចូលបក្សហើយទើបអាចចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះបាន។