ព្រឹតិ្កការណ៍ជួយក្មេងស្រេកឃ្លាន

I. រយៈពេល

ព្រឹតិ្កការណ៍ជួយក្មេងស្រេកឃ្លាននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ២៤:០០

II. ដំណើរការណ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍

​ នៅខាងជើងក្រុង Chengdu(១៧៧,១៨៣)​ មាន​ក្មេងស្រេកឃ្លានម្នាក់​កំពុងត្រូវការគេជួយ។ ដូច្នេះហើយយើងជាមនុស្សមាន​គុណ​ធម៌ យើង​អាច​យក របស់​ដែល​ធ្វើ​បាន​ ​Fruit Juice, Fruit Cake, Fruit Ice-cream, Fruit Sauce​ ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្លែ​ឈើ ចំនួន១មុខ១០ មួយណា​ក៍​បាន​ក្នុង​ចំណោម​របស់​ទាំង​៤​មុខ​ យក​ទៅ​អោយ​ក្មេងនេះ​ អ្នកនឹងទទួលបាន ២,០០០,០០០​ Exp និង​ទទួល​បានរង្វាន់​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា៖​​

N.

សម្ភារៈ

1

2 Reputation

2

20 Gold

3

2 Coconuts

ចំណាំ៖

  • តួអង្គអាចចូលរួមព្រឹតិ្តការណ៍នេះបានត្រូវមាន lvl៥១​ ឡើង។
  • ក្នុង១ថ្ងៃ តួអង្គនិមួយៗ អាចចូលរួមព្រឹតិ្តការណ៍នេះបានតែ ៣ដង​