ការ​ប្រកួត​ជុំ​ទី​១

Match Date Time Team Name Result Vs Result Team Name
A1 21 July 2012 9:35-9:50 Red House 1 Vs 0 bad boy
A2 21 July 2012 10:45-11:00 break a heart 1 Vs 0 RAHU
A3 21 July 2012 13:30-13:45 Tiger 1 Vs 0 ComedyCTN
A4 21 July 2012 14:40-14:55 Bopea Net 0 Vs 1 4Ever
A5 21 July 2012 16:00-16:15 MoNiTeP 0 Vs 1 Veracious
A6 21 July 2012 17:10-17:25 TheFiveHunter 1 Vs 0 The Laziest
A7 21 July 2012 18:20-18:35 Ember 0 Vs 1 skyboy
A8 21 July 2012 19:40-19:55 KSP 1 Vs 0 netSabay

ការ​ប្រកួត​ជុំ​ទី២

Match Date Time Team Name Result Vs Result Team Name
B1 22 July 2012 9:55-10:25 Red House Vs break a heart
B2 22 July 2012 11:30-12:00 Tiger Vs 4Ever
B3 22 July 2012 14:20-14:50 Veracious 2 Vs 1 TheFiveHunter
B4 22 July 2012 15:55-16:25 skyboy 2 Vs 1 KSP