តារាងឈ្មោះក្រុមទាំង១៦ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួត​ JX2 Online និងតារាងឈ្មោះក្រុមដែលជាប់ជា​ក្រុម​បំរុង​។

លេខរៀង ឈ្មោះរបស់ក្រុម
1 The Laziest
2 SunFlower
3 Redhouse
4 netsabay
5 Veracious
6 4ever
7 break aheart
8 Keav Sorm Porn
9 NeverTheLOser
10 Maser
11 Badboy
12 TheFiveHunter
13 Ksp Team​ ComedyCTN
14 Ember
15 CambodianSabay​​ MoNiTeP
16 Sky boy

តារាងឈ្មោះក្រុមទាំង២ក្រុមដែលជាប់ជាក្រុមបំរុងសំរាប់ការចូលរួមប្រកួត

លេខរៀង ឈ្មោះរបស់ក្រុម
1 BlackBoy
2 RAHU
3 Tiger
4 Bopea net
5 Group General

បញ្ជាក់៖ការចុះឈ្មោះសំរាប់ការប្រកួតនេះនៅតែបន្តបើករហូតដល់ថ្ងៃទី​១៨ខែកក្ដដា​នេះ!