ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ!

មេក្រុម៖

  • ត្រូវចូលទៅកាន់​ Sabay Account រួចបញ្ចូលគណនី និងលេខសំងាត់អោយបានត្រឹមត្រូវ
  • ចុច​លើពាក្យ Sabay Contest ដែលស្ថិតនៅខាងលើផ្នែកខាងស្តាំដៃ រួច​ជ្រើស​រើស​ការ​ប្រកួត​មួយ​ណា​ដែរ​អ្នក​ចង់ចូលរួមប្រកួត
  • បំពេញនូវពត៌មានសំខាន់ៗមូយចំនួនដូចជា ឈ្មោះក្រុម(Team Name) លេខទូរសព្ទ័មេក្រុម (Team leader’s phone number) … បន្ទាប់មក ធ្វើ​ការ​អញ្ជើញ​សមា​ជិក​ក្រុម​ដទៃ​ទៀត​ដោយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​គណនី​របស់​សមា​ជិក​ក្រុម​ (Team Member Accounts)
  • ធ្វើការរង់ចាំការយល់ព្រមពីសមាជិកដែលត្រូវបានអញ្ជើញអោយចូលរួមក្រុម
  • ក្រោយពីទទួលបានការយល់ព្រមពីសមាជិករួចហើយ ក្រុម​នោះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ដែរ​ចុះ​ឈ្មោះ​បាន​សម្រេច

បញ្ជាក់ៈ គណនីមេក្រុមត្រូវតែមាន Sabay Coins ចំនួន២០០ ទើបអាចបង្កើតក្រុមចូលរួមប្រកួតបាន។

សមាជិកក្រុម៖

  • ត្រូវចុចលើពាក្យ ចុះឈ្មោះប្រកួតនេះ រួចបញ្ចូលគណនី និងលេខសំងាត់អោយបានត្រឹមត្រូវ
  • ចុចលើពាក្យ Sabay Contest ដែល​ស្ថិត​នៅ​ខាង​លើ​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​ដៃ​ដើម្បី​បង្ហាញ​លិខិត​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្រុម​
  • ចុចលើពាក្យ Agree ប្រសិនបើអ្នកយលព្រម ឬក៏ចុចលើពាក្យ Reject ប្រសិនបើអ្នកមិនព្រម

បញ្ជាក់ៈ គណនីមួយអាចបង្កើតក្រុម ឬចូលរួមក្រុម ក្នុងការប្រកួតផ្សេងៗ។
ចំណាំៈ ក្រុមដែរចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលចុះឈ្មោះបានសម្រេច គឺ​ត្រូវ​បង្កើត​ក្រុម​ អញ្ជើញ​​សមាជិក​​ចូល​​ក្រុម​​អោយ​​គ្រប់​​ចំនួន​​ និង​​ទទួល​​បាន​​ការ​​យល់​​ព្រម​​ពី​​សមាជិក​​ទាំង​​អស់​​នោះ​​!