1. រយៈពេល
  ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​និង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ខែ​មិថុនារហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ខែកក្ដដា​​ (ថ្ងៃ​ទី៦វេលាម៉ោង​១២យប់​)ឆ្នាំ​២០១២។
 2. ដំណើរនៃព្រឹត្តការណ៍
  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10​ ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បាន​។
  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​ Rice dumplings mater ពី​ការ​បំពេញ​បេសកកម្ម​បក្ស​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ដាំ​ដើម​ឈើ​ ,សង្គ្រាមទ្វារមេឃ​,​ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាននឹង​បាន​ពី​ការ​ចូលកន្សាន្តក្នុង Taixu​ Mission​។
 3. របៀប​ធ្វើ

  • ដើម្បី​ធ្វើនំចាំងបានគឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្តមាន​ Rice dumplings mater រួម​ជាមួយ​នឹង​ Fresh leaves ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street។
  • ក្នុង​ការ​ធ្វើ​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ Rice dumplings mater ចំនួន​៥ រួម​ជា​មួយ​ Fresh leaves ចំនួន​មួយ​បន្ទាប់​មក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​បើក​ book of event រួច​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Synthesis rice dumplings ដើម្បី​ផ្សំ​ឲ្យ​ចេញ​ជា​នំ​ចាំង​។

 4. រង្វាន់
  • បន្ទាប់​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​បានធ្វើបានជានំចាំងហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច mouse ខាង​ស្តាំ​លើ​នំ​ចាំង​នោះ​និង​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​បទ​​ពិសោធន៍​​ចំ​នួន​​ ១៧០.០០០ រួម​ជា​មួយ​​និង​​រង្វាន់​​មួយ​​ក្នុង​​ចំណោម​​រង្វាន់​​ជា​ច្រើន​ដូច​ក្នុងតារាងខាងក្រោម​ឬ​រង្វាន់​ដ៏ទៃផ្សេងទៀត​៖
  • ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
   1 Meteorite Shards
   2 Meteoric Iron
   3 Small Goldhorn
   4 Goldhorn 15Days
   5 Genuine Trainart 15Days
   6 10 Reputation
   7 10 School Contribution
   8 Banana, Apple, Peach
   9 Seed of Small Prajna 15Days
   10 Seed of Prajna 15Days
   11 Moonlight
   12 Rediron Extract
   13 Sky Door Silver Tiger
   14 Fantasy Star Ticket 7Days
   15 Prajna Certificate 7Days
   16 Soul Returning Pill
   17 Lutetium Key
   18 Earth Dragon and Phoenix

   រាល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នំចាំង​ចំនួន​២០​ដង​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធ​បន្ថែម​ចំនួន​ ១៥០.០០០ទៀត​រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូចក្នុងតារាង​ខាង​ក្រោមឬ​ក៏ជារង្វាន់​ដ៏ទៃផ្សេងទៀត​៖

   ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
   1 Ultimate Skill Chest
   2 Life Manual 7Days
   3 Small Ginseng Fruit 7Days
   4 Mechanical Creature 7Days
   5 Fight Soul 7Days
   6 Big Ginseng Fruit 7Days
   7 God Artisan Secret
   8 Reroll Pill 7Days
   9 Merit Badge 7Days
   10 Large Merit Badge 7Days
   11 Glory Merit Badge 7Days
   12 Agilemove Scroll

   នៅ​ពេល​ដែលអ្នក​កម្សាន្ត​ប្រើ​ប្រាស់​​នំចាំងគ្រប់​ចំនួន​ដែល​ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​​បន្ថែម​​ទៀត​​នោះ​​លោក​​អ្នក​​និង​​ទទួល​​បាន​​បទ​​ពិសោធន៍​​បន្ថែម​​ចំនួន​​ ៣០.០០០.០០០ ទៀត​​រួម​​ជា​មួយ​​និង​រង្វាន់​​មួយ​​ក្នុង​​ចំនោម​​រង្វាន់​​ជា​ច្រើន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​​ឬជារង្វាន់ដ៏ទៃផ្សេងទៀត៖

   ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
   1 Meteoric Stone
   2 NongSang Summary 15Days
   3 Spirit Reroll Pill 15Days
   4 Holy Reroll Pill 15Days
   5 Celestial Screw 15Days
   6 Goddess Rune 15Days
   7 Meteoric Rune 15Days
   8 Empyrean Mighty Pill 15Days
   9 Agilemove Scroll
   10 Glory Merit Badge 15Days
   11 Meteoric Soul 15Days
   12 Imperial Jade Stone 15Days
   13 Dragon Feast Note 15Days
   14 Five Elements Scroll
   15 Herb Scroll
   16 Professor Bulletin 15Days


   បញ្ជាក់៖
   តួអង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​បំ​ផុត​ត្រឹម​តែ​៥០០.០០០.០០០ ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ការ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍នំចាំងនេះ​ប៉ុ​ន្ដែ​អ្នក​កម្សាន្ត​នៅ​តែ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដដែល។