ដោយ​សារ​មាន​ភាព​ពេញ​និយម​ពី​សំណាក់​អ្នក​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អន​ឡាញ​​ទទួល​​រង្វាន់​​។​ដូច​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​ជំនាន់​ទី​​ 3.8 នេះ​បាន​បង្កើត​បេសក​កម្ម​ថ្មី​មួយ​គឺ​បេសក​កម្ម​អន​ឡាញ​ទទួល​រង្វាន់​ដែល​និង​ចាប់​ផ្តើម​បើកចាប់​តាំង​ពី​ជំនាន់​3.8​ នេះ​ទៅ​។

I. ដំណើររបស់បេសកកម្មនេះ

a.តួអង្គដែលមានកម្រិត​ចាប់ពី​៤០​ឡើង​ទៅ​ចូលបក្សហើយទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹតិ្ត​ការណ៏​នេះ​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែទៅជួប NPC មួយឈ្មោះ​ Prize Officer ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bian Jing ​(185-172)ឬតាមក្រុងផ្សេងៗទៀត។
b.ដើម្បីទទួលបាន ពិសោធន៍​និង​រង្វាន់ តួអង្គនិមួយៗត្រូវធ្វើការ​អនឡាញអោយបានគ្រប់ពេល​ដែល​ NPC ​ Prize Officer​​Booze​បាន​កំណត់​។​ក្រោយ​ពី​ធ្វើ​ការ​អន​ឡាញ​ហើយ​តួ​អង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​ទៅ​យ​ក​រង្វាន់ពី​ NPC Prize Officer ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bian Jing ​(185-172)​ ដោយ​ចុច​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ Receive online reward។

C.រង្វាន់ដែលនិងទទួលបានក្រោយពេលអនឡាញ

រយៈពេលអនឡាញ

តួអង្គ៤០ដល់៧៩និងទទួលបាន

តួអង្គ៨០ឡើងទៅនិងទទួលបាន

៥នាទី

1០0.០០០ EXP & 5Reputation

2០0.០០០ EXP & 5Reputation

២០នាទី

1០0.០០០ EXP & 5 School Contribution

2០0.០០០ EXP & 5 School Contribution

១ម៉ោង

1០0.០០០ EXP, 200Practice points & 1 hour of Immortal Liquid

2០0.០០០ EXP, 200Practice points ,1 hour of Immortal Liquid& 1 wishful box

២ម៉ោង

1០0.០០០ EXP ,1 hour of Immortal Liquid & 600 Practice points

2០0.០០០ EXP ,1 hour of Immortal Liquid , 600 Practice points & 1 wishful box

៣ម៉ោង

1០0.០០០ EXP , 1000 Practice points & 1Hour of Immortal Pill

2០0.០០០ EXP , 1000 Practice points ,1Hour of Immortal Pill& 1 wishful box