1. ពេលវេលា

ព្រឹត្តិការណ៏នេះនិងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី២៣ខែមករាឆ្នាំ២០១២ដល់ថ្ងៃទី៦ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១២

2. ទីតាំង

តួអង្គនីមួយៗអាចចូលរួមព្រឹត្តិការណ៏នេះបានដោយត្រូវជួបជាមួយNPC ឈ្មោះថា Chinese New Year Event Messenge ដែលមានទីតាំងនៅ BianJing, ChengDu, QuanZhou

3. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៏

a. តួអង្គទាំងអស់ត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 50 ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្ត​ការណ៏​នេះបាន។
b. ដើម្បីចូលរួមតម្រូវឲ្យតួអង្គនីមួយៗទៅជួបនិងNPC ឈ្មោះថា Chinese New Year Event Messenge ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ក្រុង​ទាំង​បី។ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថាBig Pay A New Year Call បន្ទាប់​មក​យក​ពាក្យ​ថា I Want to buy New Year Gift ដើម្បី​ទិញ New Year Gift ពី NPC នោះ​ដោយ​ត្រូវ​ចំណាយ​1 Gold សម្រាប់​ការ ទិញម្ដង។

c. បន្ទាប់ពីទទួលបាន New Year Gift រួច​ហើយ​តួអង្គ​នីមួយៗ​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិ​ការណ៏​នេះ​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​រក NPC បី​កន្លែង​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ គោ​រព(Bow) បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ Bow រួច​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​ទៅ​តាម​កម្រិត​ Level នៃ​តួ​អង្គ​របស់​អ្នក​។ការ​ Bow មួយដងត្រូវ​ ចំណាយអស់​ New Year Gift ចំនួនមួយ។

  • Lee Jin Yong ដែលមានទីតាំងនៅ YangZhou (220/194)
  • Zheng Guan Zhi ដែលមានទីតាំងនៅ Dali (199/182)
  • TangQingQing ដែលមានទីតាំងនៅ FengXiang (220/203)

បញ្ជាក់៖ ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​តួ​អង្គ​នីមួយ​ៗ​អាចចូលរួម​ជាមួយព្រឹត្តិការណ៏​នេះ​បាន​ចំនួន​មួយ​ដង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ប្រសិន​បើ​បាន​បំពេញ​រួច​រាល់​ហើយ​នោះ​ត្រូវ​រង់​ចាំ​ថ្ងៃ​ស្អែក​ទើប​អាច​ចូលរួម​បាន​​ម្ដង​ទៀត។