1. រយៈពេល

    ព្រឹត្តិការណ៏នេះនិងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១៣ខែមករាឆ្នាំ២០១២ដល់ថ្ងៃទី១០(ថ្ងៃទី០៩វេលាម៉ោង១២យប់)ខែមិនាឆ្នាំ២០១២។

  2. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៏

    • តួ​អង្គ​នីមួយៗ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​​ទើប​អាច​ទទួល​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិ​ការណ៌​នេះ​បាន។ដើម្បីទទួលបាន​នំ​អណ្តើក​ក្រហម​នេះ​តម្រូវ​អោយ​តួ​អង្គ​នី​មួយ​ៗ​​មាន​ ​Material Package និង Holy Ice ។ដែល Material Package អាច​ទទួល​បាន​ពីការ​បំពេញ​បេសក​កម្ម​បក្ស​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន​ពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​​ ,ចូលកន្សាន្តក្នុង Taixu​ Mission​។
    • ទីតាំងរនឹងបៀបនៃការធ្វើនំ
      តួអង្គនីមួយៗដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៏នេះត្រូវជួបជាមួយ​ NPC ឈ្មោះ​ Chinese New Year Event Messenger ដែលមានទីតាំងនៅ BianJing(170/176),ChengDu(223/221), QuanZhou(176/184) ។

ក្រោយពេលជួប NPC ហើយគ្រាន់តែមាន Material Package ចំនួន៥ផ្សំជាមួយនិង Holy Ice ចំនួន​១​ និងអាច​ប្តូរយក​បាន​ជានំមួយ។

បន្ទាប់ពីទទួលបាន Red Turtle Cake ដូចខាងលើលោកអ្នកអាចចុច mouse ខាងស្តាំលើ Red Turtle Cake និងទទួលបាន ១៧០០០០ Experience រួមជា​មួយ​សម្ភារៈ​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​សម្ភារៈ​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោមនិង​រង្វាន់​ដ៏ទៃ​ទៀត​៖

ល.រ រូបភាពសម្ភារៈ ឈ្មោះសម្ភារៈ កាលបរិច្ឆេទ
M. Shard
M. Iron
Small Goldhorn
Goldhorn
Genuine​ Trainart

15ថ្ងៃ

Scapegoat Spell

15ថ្ងៃ

Dew

Rediron Extract

Moonlight

១០ Red Cloud

១១ Violet Cloud

១២ Flum Jade Flute

១៣ Golden Cake

១៤ Egg Fried Rice

រាល់ការប្រើប្រាស់ Red​ Turtle Cake ចំនួន២០​ម្តងនិងទទួលបាន ១៥០​០០០​និង​សម្ភារៈ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សម្ភារៈ​ខាង​ក្រោមនិង​រង្វាន់​ដ៏ទៃ​ទៀត​៖

ល.រ ឈ្មោះសម្ភារៈ កាលបរិច្ឆេទ
God Artisan Secret
Taixu Honey Fruit 15ថ្ងៃ
Big Ginseng Fruit 15ថ្ងៃ
Professor Bulletin 15ថ្ងៃ
Dam Shirt Scroll
Dragon Blood Pill 15ថ្ងៃ
Kirin Pill 15ថ្ងៃ
Phoenix Hemopill 15ថ្ងៃ
Mars Pill 15ថ្ងៃ
១០ life Manul 15ថ្ងៃ

ពេលលោកអ្នកប្រើនុំនេះដល់កំរិតដែលមិនអាចទទួលបទពិសោធន៏តទៅទៀតនោះ នឹង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៏ ​បន្ថែម​​៣០​០០០០០០​នឹង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង ​ចំណោម​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម​និង​រង្វាន់​ដ៏ទៃ​ទៀត​៖

ល.រ ឈ្មោះសម្ភារៈ កាលបរិច្ឆេទ
Nong Sang Summary 15ថ្ងៃ
Spririt Reroll Pill 15ថ្ងៃ
Holy Reroll Pill 15ថ្ងៃ
Goddess Rune 15ថ្ងៃ
Meteoric Rune 15ថ្ងៃ
Agilemove Scroll
Large Merit Badge 15ថ្ងៃ
Dragon Feast Note 15ថ្ងៃ
Five Element Scroll
១០ Herbs Scroll

បញ្ជាក់៖ តួអង្គនីមួយៗអាចទទួលបានបទពិសោធន៏ច្រើនបំផុតត្រឹមតែ ៨០០០០០០០០ ប៉ុណ្ណោះ​​ពី​​ព្រឹត្តិ​ការណ៌​ដុត​​នំ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ​តែ​នៅ​អាច​ទទួល​បាន​សម្ភារៈដដែរ។