អ្នកដែលជាប់​ Top 10 Sky Door Courage Point អាចទៅយក​កាដូ​ណូអ៊ែពី NPC Xmas Tree ​ដែល​​​​មាន​​​ទី​​តាំង​​​ស្ថិត​​​នៅ​ BianJing(170/176), ChengDu(223/221),QuanZhou(176/184) ​សំរាប់​បុណ្យ​ណូអ៊ែ​នេះ​ផង​ដែរ​។​ពេល​ដែល​បើក​កាដូ​នេះ​នឹង​ទទួល​បាន​កាត​ Platinum Card នឹង Gold Card ទៅ​តាម​លេខ​រាង​របស់​​តួ​អង្គ​​​នី​មួយ​ៗ។កាត​ទាំង​នេះ​អាច​យក​ទៅ​ប្តូរ​សម្ភារះ​ផ្សេង​ទៀត​ពី​ NPC Linna ដែល​នៅ​ទីក្រុង (QuanZhou[159/184])។

Top 10 Sky Door Courage Point​ ​នៅ​តាម​មហានគរ,នគរសប្បាយ,នគរជ័យ​​នឹងនគរភ្នំនឹង​ទទួល​បាន​កាដូទៅ​តាម​លេខ​រាង​របស់​ខ្លួន​ដូច​​តា​រាង​​ខាង​ក្រោម៖

លេខរាង មហានគរ នគរសប្បាយ នគរជ័យ នគរភ្នំ កាដូ
**(M_Lee_WB)** ::Rolls_Royce:: *king_ARMY* lok-seav-fung 1 Platinum Card & 1 Gold Card
Queen_XD WudangStyle SM_rok70 *Fantasyboy* 1 Platinum Card
Virak.Jon.Killer Mon_Coeur $kmeng_cut70 Ly_Ya_New 8 Gold Card
*King_Kong* Park_JiYeon S.M{sakura} *:I:o 5 Gold Card
DUNN-ICE KON_KMANG *SM_3_Sach* NAVAKIE 5 Gold Card
Hearo7 Hp.Man romdoul_siemreap tmme001 4 Gold Card
chhvorn_boy PrermPrey SrEy_sArT SM_70_Akrok 4 Gold Card
ptn_619 Super.Hero sophal_linda Jingly_Return 2 Gold Card
Yeak^^Xing SM_Merster -*==*- sk_oun007 2 Gold Card
១០ try_truelove -*-Pink_Star-*- Srey_Tom(ES) nnnboy007 2 Gold Card

Top 10 Sky Door Courage Point​ ​នៅ​តាម​មហានចេនឡា,នគរហ្វូនន,​​នឹងនគរឧត្តុងនឹង​ទទួល​បាន​កាដូ​ទៅ​​តាម​លេខ​ រាង​របស់​ខ្លួន​ដូច​​តារាង​​ខាង​ក្រោម៖

លេខរាង នគរចេនឡា នគរហ្វូនន នគរឧត្តុង កាដូ
TiTi.Small.GirL Naruto.Uzumaki Pcgameservice 1 Platinum Card & 1 Gold Card
Chang-Ou-Chi **Monus-KomSoT** Entry_Tep 1 Platinum Card
**Shineenich** *Tin_Tin* IFieFie 8 Gold Card
^^REvenGE^^ Shinryu StronGeboyKHM 5 Gold Card
SuPer_SM_SaHva :BroS73SacH NiSeth_SmosSne 5 Gold Card
*LiLi_71* ~SM_SmoS_Sne~ -**- 4 Gold Card
>:SaMuRai^^CJ:< A_Jert! 4 Gold Card
tykhea Angels Taq_Mor99 2 Gold Card
**Lovely_Pich** baby_comeback1 **AlViN** 2 Gold Card
១០ !!.S.K.Y.!! -*Master_SM*- *StronG^^MaN* 2 Gold Card