ក្នុងឱកាសបុណ្យណូអ៊ែលនេះអ្នកនាង Linna ដែលនៅទីក្រុង (QuanZhou[159/184]) ក៏ បាន​ធ្វើ​ការ​កែ ប្រែ​ហាង​របស់​នាង​ដោយបាន​​បន្ថែម​​សំម្ភារះ​​ថ្មី​​ជា​​ច្រើន៖

តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន​ Overload token point​ ក្នុង​ការ​ទិញ​កាត​ដើម្បី​យកកាតប្តូរជាសម្ភារះ ដែល​មាន​ក្នុង​ហាង​អ្នក​នាង​ Linna​ ​ដោយ​៖​

  • ៥០០ Overload token​​ អាច​ប្តូរ​បាន​១ Royal Silver card
  • ១០​ Royal​ Silver card ​អាច​ប្តូរ​បាន​១ Royal Gold card
  • ១០ Royal Gold card​ អាច​ប្តូរ​បាន​១ Royal Platinum card
រូបភាពសម្ភារះ ឈ្មោះសម្ភារះ តំរូវការ រយៈពេល
Silver card តំរូវការ ៥០០ Overload token សម្រាប់ប្តូររបស់នៅក្នុង Royal Store
Gold card តំរូវការ ១០ Silver card សម្រាប់ប្តូររបស់នៅក្នុង Royal Store
Platinum card តំរូវការ ១០ Gold card សម្រាប់ប្តូររបស់នៅក្នុង Royal Store
Princess’s Diet box តំរូវការ ៣ Gold card នៅពេលបើកនឹងទទួលបាន Experience 1,000,000 Blossom Mooncake x2, Almighty Pill x2, Soul Returning Pill x2, Immortal x1, Baboa Rice Dumpling x10, 100 gold។
Ocean Pirate Treasur តំរូវការ ២ Platinum card និង ៤ Gold Card នៅពេលបើកនឹងទទួលបាន Tian Gang Token x1, M.Stone Pack x1, Flowers Box, JuYu Token x20, Sky Door Silver Gold។
One Monster Soul-Iron Bone តំរូវការ ១ Gold card ប្រើmouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​សម្រាប់​ដាក់​ពន្លឺ​ទៅ​លើ​អាវុធ។(ចុច F ដើម្បីដំណើរការ)
One Monster Soul-Iron Bone តំរូវការ ១ Gold card និង ៥ Silver card ប្រើ​mouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​សម្រាប់​ដាក់​ពន្លឺ​ទៅ​លើ​អាវុធ​។(ចុច F ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​)
One Monster Soul_chic តំរូវការ ២ Gold card និង ៥ Silver card ប្រើ​mouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​សម្រាប់​ដាក់​ពន្លឺ​ទៅ​លើ​អាវុធ​។(ចុច F ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​)
One Monster Soul_ Respected តំរូវការ 3 Gold card ប្រើ​mouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​សម្រាប់​ដាក់​ពន្លឺ​ទៅ​លើ​អាវុធ​។(ចុច F ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​)
One Monster Soul_Glow តំរូវការ 3 Gold card ប្រើ​mouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​សម្រាប់​ដាក់​ពន្លឺ​ទៅ​លើ​អាវុធ​។(ចុច F ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​)
Three Dragon Soul-Matchless តំរូវការ ១ Platinum និង ២ Gold card ប្រើmouse ខាងស្តាំទៅលើវាសម្រាប់ដាក់ពន្លឺទៅលើអាវុធ។(ចុច F ដើម្បីដំណើរការ)
Five Phoenix Soul_Broken Army តំរូវការ ១ Platinum card និង ៤ Gold card
Moon Cinnabar តំរូវការ ៥ Silver card ប្រើmouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បូក​អនុភាព​ដល់​អាវុធ។
Light Cinnabar តំរូវការ ៥ Silver card ប្រើmouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បូក​អនុ​ភាព​ដល់​អាវុធ។
Star Cinnabar តំរូវការ ៥ Silver card ប្រើmouse ខាងស្តាំទៅលើវានឹងទទួលបានការបូកអនុភាពដល់អាវុធ។
Flowers Box[Head lv.2] តំរូវការ ៦ Gold card ប្រើmouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​នឹង​ទទួល​បាន​ គម្ពីរ​ដើម្បី​រៀន​អំពី​ការ​បូក​អនុ​ភាព​មួក​ដល់​Outer cloth នៅ​ក្នុង​ Thousand change Box។
Flowers Box[Clothes lv.2 តំរូវការ ៦ Gold card ប្រើmouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​នឹង​ទទួល​បាន គម្ពីរ​ដើម្បី​រៀន​អំពី​ការ​បូក​អនុ​ភាព​អាវ​ដល់​Outer cloth នៅ​ក្នុង​ Thousand change Box។
Flowers Box[Bottom lv.2 តំរូវ​ការ ៦ Gold card ប្រើ​mouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើ​វា​នឹង​ទទួល​បាន គម្ពីរដើម្បី​​រៀន​អំពី​ការ​បូក​អនុ​ភាព​ខោ​ដល់​Outer cloth នៅ​ក្នុង Thousand change Box។
Thousand Miles Storm(Yellow) តំរូវការ ៥ Gold card ជា សេះ ដែល មាន ល្បឿន ១២០%។ ៦០ថ្ងៃ
Thousand Miles Storm(White) តំរូវការ ៦ Gold card ជា សេះ ដែល មាន ល្បឿន ១២០%។ ៦០ថ្ងៃ
Huang Jing Hu(Red) តំរូវការ ១ Platinum card និង ៨ Gold card ជា ខ្លា ដំបង ដែល​មានល្បឿន១២០%។ ៦០ថ្ងៃ
Red God Deer តំរូវការ ១ Platinum card និង ២ Gold card ជាក្តាន់​ក្រហម​របស់​ព្រះ​ដែល​មាន​ល្បឿន​១០០%។ ៦០ថ្ងៃ
Red God Deer តំរូវ​ការ ៧ Gold card ជា​ក្តាន់​ក្រហម​របស់​ព្រះ​ដែល​មាន​ល្បឿន​១០០%។ ៣០ថ្ងៃ
Kun Xi Yu Yao Sword តំរូវការ ១ Platinum card ជា​​ដាវ​​ហោះ​ដែល​​មាន​​ល្បឿន​​១០០%។ ៦០ថ្ងៃ
Kun Xi Yu Yao Sword តំរូវ​ការ ៦ Gold card ជា​​ដាវ​​ហោះ​ដែល​​មាន​​ល្បឿន​​១០០%។ ៣០ថ្ងៃ
Emperor Helm តំរូវ​ការ​ ២ Platinum card​ ​និង ៤ Gold card
Emperor Armor តំរូវការ ២ Platinum card​ ​និង ៤ Gold card
Emperor Suit តំរូវការ ២ Platinum card​ ​និង ៤ Gold card
Emire Violet
Sword
តំរូវការ ៥ Platinum card​ ​